VEJ­EN TIL AT BEFRI ET BELA­STET BARNONLI­NE KURSUS

DKK 399,00DKK 2.649,00 inkl. moms

METODER TIL AT BEFRIE

“...det emotionelle bliver ikke bare fortalt og forklaret, men blir formidlet – emotionelt. Arentzen når langt ud af skærmen og ind i hjertet.”

“...filmene er voldsomt gode - lavmælte og uden dramatisering eller tabloidisering. Det behøves nemlig ikke ! - Anna Luise Kirkengen, professor, forsker, forfatter og almen praktiserende læge

Online kurset ‘Vejen til et Belastet Barn’ er en unik serie med roste lærings-film af (og med) Jens Arentzen, der gennem 12 film på 120 minutters spilletid, inspirerer dig/jer i arbejdet til mødet med belastede børn eller unge, som du/I får ind i jeres hjem, bliver plejer for eller som I møder på jeres institution.

“...film - som på sin helt egen facon giver en fornemmelse af hvad der kan være på spil for et anbragt barn og giver nogle gode eksempler på hvordan man kan arbejde med at skabe nye narrativer hos et barn, hos en ung….”

“….fantastiske film – tankevækkende og rørende”

Ekstra Booklet

Sammen med filmene følger en digital booklet ‘Når Det Syge Hersker’ hvor anerkendte eksperter inden for børn- og unge-området giver deres bedste råd i at hjælpe belastede børn og unge.

 

Ryd
Varenummer (SKU): 002 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

…værk­tø­jer­ne er helt nede på gul­vet og enormt anvend­ba­re. De for­tæl­ler enkelt, effekt­fuldt og hvad man skal gøre, hvor­dan man skal gøre, i de såkald­te ‘van­ske­li­ge samtaler’”

 

Onli­ne Kur­set ‘Vej­en til et Bela­stet Barn’ er en unik serie roste lærings-film af og med Jens Arentzen, der igen­nem 12 film på 120 minut­ters spil­le­tid, inspi­re­re til arbej­det, i mødet med et bela­stet børn eller ung, som du/I får ind i Jeres hjem eller som I bli­ver ple­jer for, eller som i møder på jeres institution.

 

Fil­me­ne giver unik­ke emo­tio­nel­le til­gan­ge til kom­mu­ni­ka­tio­nen med bela­ste­de, der er til at for­stå. Jens Arentzen viser tek­nik­ker­ne gen­nem at ‘spil­le’ både de voks­ne og bar­net, så man både for­står et barns smer­te og ser hvor­dan man som ‘hjæl­per’ kan genop­byg­ge eller opbyg­ge, et bela­stet barns til­lid, til ver­de­nen og til sig selv.

 

Fil­me­ne for­tæl­ler med bar­nets og den unges stem­me, hvad bar­net følel­ses­mæs­sigt har brug for af såvel ple­je­fa­mi­lie som bio­lo­gi­ske for­æl­dre og af hjæl­pen­de voks­ne, for at kun­ne opbyg­ge til­lid, til voks­ne, til livet og til sig selv.

 

Som ple­je­for­æl­dre vil I via fil­me­ne få ind­sigt i betyd­nin­gen af jeres egen følel­ses­mæs­si­ge kun­nen, for at dra­ge omsorg for et bela­stet barn, en ung og i vil få tek­nik­ker, meto­der og værk­tø­jer som i kan afprø­ve og inspi­re­res af.

 

Fil­me­ne beskri­ver kon­se­kven­ser­ne af tæren­de rela­tio­ner, for­ladt­hed og anvi­ser værk­tø­jer til at opbyg­ge næren­de og til­lids­ful­de rela­tio­ner på ny.

 

…Mate­ri­a­let er meget stærkt. Giver megen efter­tænksom­hed i for­hold til den pæda­go­gi­ske prak­sis vi har i institutions-verdenen.”

Det bety­der vir­ke­lig noget for mig at vi hjæl­per fle­re børn og unge end vi gør på nuvæ­ren­de tids­punkt – børn og unge hvor tin­ge­ne udadtil ser fine ud, men ikke er det. Og det gør vi kun hvis vi lære dén emo­tio­nel­le til­gang som Arentzen viser veje­ne til i det­her matriale..! “

…Arentzens film viser ker­nen i arbej­det med anbrag­te børn og unge. Man invi­te­res med på ‘rej­sen’ – ind i dé følel­ser og tan­ker et ple­je­barn kon­ti­nu­er­ligt ople­ver og befin­der sig i, i det at være ”anbragt””

 

Film­se­ri­en intro­du­ce­rer følel­ses­mæs­sig ind­sigt sét med bar­nets, de bio­lo­gi­ske for­æl­dres og fra ple­je­for­æl­dres per­spek­tiv. Viser hvor­dan kom­mu­ni­ka­tion kan for­vand­le selv­fø­lel­se, selv­for­tæl­ling og selv­værd. Og intro­du­ce­rer en inten­tio­nel tilgang.

Man berø­res følel­ses­mæs­sigt og brin­ges til at imple­men­te­re den­ne følel­ses­på­virk­ning i den dag­li­ge rela­tion til bar­net og end­vi­de­re i rela­tio­nen til bar­nets bio­lo­gi­ske for­æl­dre og andre betyd­nings­ful­de per­so­ner i bar­nets liv.”

Arentzens meto­de står på ryg­gen af den syste­misk emo­tio­nel teo­ri og prak­sis, og demon­stre­rer det rela­tio­nel­les betyd­ning, dets tek­nik­ker og helen­de kraft. Intro­du­ce­rer til for­vand­len­de værk­tø­jer der får bar­net, den unge, til at mær­ke og erkende. 

Arentzens til­gang byg­ger end­vi­de­re på læren om det emo­tio­nel­le, som ikke mindst Peter Lang og Arentzens egen erfa­ring, under­vis­ning og ind­sigt fra tea­ter, film og tera­pi har givet ham.

Ekstra Book­let 

Sam­men med fil­me­ne føl­ger en digi­tal book­let ‘Når det syge her­sker’ hvor aner­kend­te eks­per­ter inden for børn- og unge-områ­det giver deres bed­ste råd til at hjæl­pe bela­ste­de børn og unge.

 

Købs­mu­lig­he­der

Kur­set kan købes i fle­re vari­a­tio­ner og til fle­re formål.
Som Enkelt­bru­ger, pris 399kr
Som køb til Insti­tu­tion så alle med­ar­bej­de­re får til­gang til onli­ne kur­set, pris 1199kr  
Køb af Onli­ne kur­set til brug som Under­vis­nings­mid­del, pris 2649kr

 

 

Som Enkelt­bru­ger til­gang sam­men med en digi­tal e‑bog Bar­net, Byen og Ver­den, 499kr
Som køb til Insti­tu­tion. inkl. et eksem­plar af Bar­net, Byen og Ver­den e‑bog: 1299

 

Som Enkelt­bru­ger til­gang sam­men med en fysisk udga­ve af Bar­net, Byen og Ver­den til­sendt, 550kr
Som køb til Insti­tu­tion. inkl. et eksem­plar af Bar­net, Byen og Ver­den fysisk bog: 1350
Hvis du ku tæn­ke dig fle­re eksem­pla­re af bogen til insti­tu­tio­nen, så skriv til os. Så fin­der vi en pris.

Kon­takt os her

 

 – Tek­nisk Data

Onli­ne-kur­set består af 12 film som har en total spil­le­tid på 120 min og som kan ses på alle slags com­pu­te­re, smartp­ho­nes og tablets.

Ved køb vil du mod­ta­ge en mail med link til onli­ne kur­set, som der­ef­ter kan vises via din browser.

Der føl­ger med kur­set en såkaldt pam­flet, som du kan læse fra sitet eller downloade.

Hvis du har bestilt digi­tal bog eller fysisk bog oveni, vil det bli­ve til­sendt dig enten elek­tro­nisk eller med posten.

 

ISBN: 978–87-93862–07‑4

 

 

Om seri­ens udvik­ler og underviser.

Jens Arentzen er pris­be­løn­net manuskript­for­fat­ter, instruk­tør og sku­e­spil­ler. Han taler ikke bare om meto­der og tek­nik­ker, men demon­stre­rer værk­tø­jer som han har udvik­let, træ­net og under­vist i, i gen­nem man­ge år – børn, unge og voks­ne, bela­ste­de, hjæl­pe­re og men­ne­sker der ønsker at flyt­te et andet men­ne­ske, et barn, en ung eller vok­sen imod det lysgivende.

 

 

Yderligere information

Vejen Til Et Belastet Barn Købsmuligheder

Enkeltbruger, Enkeltbruger med bog, Enkeltbruger med e-bog, Til institutioner, Til institutioner Inkl e-bog, Til institutioner, Inkl. fysisk bog, til undervisning, Til undervisning, Inkl e-bog, Til undervisning, Inkl fysisk bog

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “VEJ­EN TIL AT BEFRI ET BELA­STET BARNONLI­NE KURSUS