Styrk Din Kommunikation

DKK 225,00 inkl. moms

"En radikal, hjælpsom bog der, for første gang, sætter opmærksomheden hvor den skal – på publikum"

 

Se at få mundtligheden lært! I sin nye bog ‘Styrk din kommunikation’ lærer skuespiller, foredragsholder og instruktør Jens Arentzen dig kunsten at kommunikere. Du vil i bogen blive præsenteret for ‘Arentzens Metode’, der giver dig enkle og håndgribelige redskaber, som gør dig i stand til at gennemføre ægte, indlevende og dynamisk kommunikation - både professionelt og i private sammenhænge.

Varenummer (SKU): 226 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Styrk Din Kommunikation

Der står en kon­cern­di­rek­tør, i en dansk kom­mu­ne med ryg­gen til hans 800 med­ar­bej­de­re, til et kick-off arran­ge­ment, i en sports­hal i Nord­s­jæl­land. Nu skal der moti­va­tion og enga­ge­ment på ske­ma­et, hvor­for kon­cern direk­tø­ren med ryg­gen til publi­kum kig­ger på sin egen fede Power-Point og for­tæl­ler i Madon­na mikro­fo­nen, at alt for få bru­ger det dyre intra­net, som ledel­sen igang­s­at­te sid­ste år.

Prøv at fore­stil dig stem­nin­gen blandt publi­kum, der er 800, som har kørt i biler gen­nem sne og slud, for at sid­de til et døds­sygt rundstyk­ke og the i pla­stik kop. Og det før­ste de møder er deres leder, som for­tæl­ler at de ikke bru­ger intra­net­tet godt nok. Dét er selv­føl­ge­lig helt umu­ligt, men det bli­ver vær­re end­nu, når jeg nu for­tæl­ler at histo­ri­en er sand, jeg var der, og mere absurd når jeg for­tæl­ler, at kon­cern­di­rek­tø­ren er glad for sine med­ar­bej­de­re, er kvik og har gået på uni­ver­si­te­ter. Drøm­mer om et sam­fund og en kom­mu­ne – og alt­så dét her er kommunikationsresultatet.

Det er på høje tid, at vi føl­ger de unge sko­le­læ­re­res eksem­pel, og lærer den mundt­li­ge kom­mu­ni­ka­tions grund­trin. Det er absurd, at vi har sprun­get stem­men, krop­pen og det emo­tio­nel­le over, og er gået direk­te til skrif­ten, så det vig­tig­ste vi har, vores men­ne­ske, med blod, krop til­ste­de­væ­rel­se, stem­me og vej­rtræk­ning, skal sæt­tes på og træ­nes for­an spej­let, så vi lig­ner kun­sti­ge duk­ker i ste­det for at videre­fø­re én af de smuk­ke­ste kun­star­ter i men­ne­skets baga­ge, kun­sten at for­mid­le, kun­sten at tale, kun­sten at bære ord, så et publi­kum for­vand­les flyt­tes og fyl­des med ind­sigt, vid og livs­lyst. Dét er menin­gen med kom­mu­ni­ka­tion. At bevæ­ge publi­kum. Det er fand­me synd, at vi ikke fik den under­vis­ning på gym­na­si­et, CBS eller på finans­mi­ni­ste­ri­ets som­mer­sko­le, men det må vi jo så tage nu.

Rig­tig god fornøjelse.

…Arentzens bog er en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de per­so­ner. Det er synd, at vi først 8 år efter opstart af egen virk­som­hed har fået den nød­ven­di­ge ind­sigt i, hvad der bevæ­ger publi­kum. Den har vi fået nu og via Arentzens simp­le til­gan­ge og værk­tø­jer til for­vand­lings­pro­ces­ser, så er det både ble­vet mere sjovt, lige­til og ind­brin­gen­de at arbej­de med mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion der vir­ker! Bogen fortje­ner plads på alle hyl­der – per­son­ligt og professionelt!

– Den­nis Hør­mann, Fundraiseren

Du kan læse mere her: http://www.styrkdinkommunikation.dk

Om for­fat­te­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er en skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Styrk Din Kommunikation”

Du kunne også være interesseret i...