Sku­e­spil­ler­kur­sus med Jens Arentzen – Det Emo­tio­nelt Båre­de Skuespil

DKK2.495,00 inkl. moms

"...Jeg har aldrig tidligere oplevet, at man på én gang kan lære så meget, grine sig halvt ihjel og samtidig glemme både tid og sted...

Et kursus der giver dig metoderne til at spille scener, der rører og fanger publikum.

Du vil få værktøjerne til at skærer til og forstærker, så skuespil blir den kunst det er, at sætte et spil til skue.

Lærerigt, sjovt og voldsomt håndgribeligt.

 

Dato og tidspunkt 29. - 30. august 2020

på Frederiksberg

kl 9 til 17 begge dage

Varenummer (SKU): 130 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

…den bed­ste wee­kend jeg har haft i umin­de­li­ge tider. Jens er en meget dyg­tig mand, og jeg blev dybt impo­ne­ret. Tak tak og tak.”

 

Kur­set giver dig meto­der­ne til at spil­le sce­ner, der rører og fan­ger publi­kum, let og løbende.

Du vil få værk­tø­jer­ne til at skæ­rer til og for­stær­ke, så sku­e­spil blir den kunst det er, at sæt­te et spil til skue.

Før­ste dag er værk­tø­jer­ne til at stå i dra­ma­tisk splid – i en karak­ters indre kamp, det emo­tio­nelt båre­de sku­e­spil – En dag hvor alle kom­mer på gul­vet og arbej­der med indstu­de­rings værk­tø­jer der er åben­ba­ren­de og gir hjælp. I løbet af dagen får du også en tekst, som der løben­de arbej­des med.

- du lærer bil­le­der før ord

- du lærer spæn­dings definition

- de tre opmærksomhedspositioner

- hand­lin­gens krav

- impul­sens magi

 

Anden­da­gen for­lø­ber som uhøj­ti­de­lig masterclass, hvor  indstu­de­re­de mono­lo­ger afprø­ves, som Jens så går ‘i kødet på’ og hjæl­per til størst mulig fyl­de og livs­fuld­hed for publikum.

- du lærer for­hin­drin­ger­nes gave

- du lærer at være hur­ti­ge­re end din tanke

- du møder udhæ­vel­sens gave

- du lærer at se en sce­ne som et kunst num­mer om en stor sandhed

 

Beg­ge dage bli­ver livs­ful­de og du kan reg­ne med hjem­me­ar­bej­de mel­lem før­ste og anden dag.

Efter kur­set vil du have fået værk­tø­jer­ne til at for­stå sku­e­spil­kunst, som kunst, som noget kun­stigt, en form der ikke er rea­lis­me, der skal røre publi­kums følelser.

Det er ikke sku­e­spil­le­ren der skal græ­de, det er publikum..!

Kur­set hen­ven­der sig til alle sku­e­spils­in­te­r­e­se­re­de, lige­som under­vi­se­re i dra­ma­tik eller i sku­e­spil også er vel­kom­ne, da I vil få værk­tø­jer, som I kan bru­ge over for jeres elever/kursister – og så er du også vel­kom­men, hvis du har drømt om at få afprø­vet sku­e­spil. Om du er gam­mel eller ung, alle bli­ver ført sik­kert i mål og ingen kastes for ulve­ne – så kom glad.

 

…Arentzen for­mår at for­mid­le for­tæl­lin­gens svæ­re kunst – bøjet i neon­rør… Arentzen har et stort hjer­te og noget på det – og man kan ikke lade være med at være tak­nem­me­lig for, at hans slags fin­des i dansk teater.”

…der er nog­le ting der er bragt ned til jor­den efter at have flø­jet for­vir­ret rundt i skyerne.”

…har ikke nogen­sin­de ryk­ket mig så meget.”

…Jeg har i lang tid ledt efter en teo­ri som for­enk­ler sku­e­spil­ler­fa­get til det det i bund og grund er, et hånd­værk, Så der­for; tak for en for­mi­da­bel meto­de og bog, som vir­ke­lig gør noget for os, der ger­ne vil være bed­re skuespillere :)”

 

Du kan hol­de dig opda­te­ret på vores begi­ven­hed på Facebook

 – Hvis du har spørgs­mål til arran­ge­men­tet, eller er I en stør­re grup­pe, der vil for­hø­re jer om mulig­hed for rabat, så kon­takt os på manager@schoolofbasic.com

Om Under­vi­se­renOm under­vi­se­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­re dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Sku­e­spil­ler­kur­sus med Jens Arentzen – Det Emo­tio­nelt Båre­de Skuespil”