Sku­e­spil­le­rens Værk­tø­jer – af Jens Arentzen

DKK 229,95 inkl. moms

 - En indføring i skuespillerens metode og teknik

Rigt illustreret med tegninger af: Morten Voigt og Julie Jacobsen

 

“...ALT bliver sat i relief med det samme og giver direkte praktisk mening..!”

“...en genial bog om teknik..!”

 

“Skuespillerens Værktøjer” er en konkret skridt for skridt-indføring i skuespillerens metode og teknik, der altid ligger til grund for den tilsyneladende ubesværede, bevægende præstation.

 

"Skuespillerens Værktøjer" viser, hvordan man skal forstå og skal mestre skuespil; at skuespil er ‘et spil sat til skue’, om en erfaring i den menneskelige eksistens. At spille skuespil handler ikke om ‘at være ægte’, men om at fortælle om en karakters kamp i en eksistentiel konflikt. Skuespil-kunst er en udhævende, opløftende og metaforisk kunstform om en menneskelig sandhed - Og dén kunst forms værktøjer, kommer du lykkeligt konkret igennem, i denne bog.

 

Bogen er tiltænkt enhver, der brænder for skuespil, ung eller gammel, der ønsker at forstå kunstens virkemidler og få et solidt fundament at stå på som skuespiller. Ligesom instruktører, dramalærere og enhver underviser i fortælling. dramaturgi eller kommunikation kan hente stor inspiration og værktøjer herfra.

Desforuden er bogen et must for dét film-, teater- eller tv-publikum, der ønsker at forstå hvad der betinger stor skuespil-kunst. 

 

“...har i lang tid ledt efter en bog/teori som Arentzens bog, som forenkler skuespillerfaget til dét det i bund og grund er, et håndværk, hvor man kan blive dygtig hvis man øver sig tilstrækkeligt.

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Sku­e­spil­le­rens værktøjer”

 – En ind­fø­ring i sku­e­spil­le­rens meto­de og teknik

Rigt illu­stre­ret med teg­nin­ger af: Mor­ten Voigt og Julie Jacobsen

 

…Helt for­ry­gen­de..!” – Kre­sten Schultz-Jørgensen

…Jens Arentzen har et godt system. Han taler om at bil­led­gø­re alting, så man ser bil­le­der­ne for sig, før man siger noget.” 

Lars Mik­kel­sen

 

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer” er en ind­fø­ring i sku­e­spil­le­rens meto­de og tek­nik og for­kla­rer, hvor­dan man skal for­stå sku­e­spil; at sku­e­spil er ‘et spil sat til skue’ – noget, der ikke er ægte, men som ople­ves ægte af et publi­kum. Bogen er byg­get op over sku­e­spil­kun­stens fire grund­ele­men­ter; “Beret­tel­sens kunst”, “Indstu­de­rin­gens kunst”, “Øvel­sens kunst” og “Udø­vel­sens kunst”. 

 

…helt klart et godt moder­ne alter­na­tiv til Sta­nislavskij systemet..!”

 

…I min søgen efter, hvor­dan jeg vil­le arbej­de som sku­e­spil­ler, så slog din bog igen­nem. Den for­stå­el­se og viden du åbne­de op for mig var kolossal..!”

 

I det før­ste for­løb for­tæl­ler bogen om de grund­for­ud­sæt­nin­ger, hvori man skal for­stå sku­e­spil – som en kun­stig, udhæ­vet fore­te­el­se, der i sin natur intet har med ægt­hed at gøre, men kan frem­stå ægte – for et publi­kum. Og bogen viser, hvor­dan man stil­ler sig i ‘den dra­ma­ti­ske situ­a­tion’ – bli­ver klar over, hvad karak­te­ren ikke har styr på – hvad kam­pen er for karak­te­ren, der så skal stil­les til skue. Bogen viser, hvad der er for­ud­sæt­nin­gen for det ‘beret­ten­de sku­e­spil’, hvor sku­e­spil­le­ren for­tæl­ler noget med sin karak­ter. At sku­e­spil­le­ren som en anden duk­ke­fø­rer beret­ter bag karak­te­ren og for­tæl­ler med figu­ren og om figu­ren. Afsnit­te­ne giver anvis­nin­ger på at være klo­ge­re end karak­te­ren og for­tæl­le dét karak­te­ren end­nu ikke vid­ste om sig selv. 

 

I bogens andet for­løb gen­nem­går Arentzen “Indstu­de­rin­gens kunst”; Sku­e­spil­ler-ger­nin­gen er tek­nisk fun­de­ret, men træk­ker på følel­ser og men­ne­ske­li­ge udtryks­for­mer, som læse­ren ind­fø­res i: Hvor­dan man tek­nisk træk­ker på emo­tio­na­li­tet, hvor­dan man får åbnet op til det emo­tio­nel­le ube­vid­ste – bevidst – hvad man gør gen­nem visu­a­li­se­rings-tek­nik­ker og opmærksomheds-forståelse. 

Det er en grund­læg­gen­de tan­ke, at sku­e­spil­le­ren skal have sig for øje, at det er publi­kum, det dre­jer sig om, ‘at det er publi­kum, der skal græ­de’ og ikke sku­e­spil­le­ren. Der gives en lang ræk­ke eksemp­ler, en del fra film­kun­sten, så man selv kan se hvordan.

 

Tred­je del af bogen for­tæl­ler, hvor­dan man øver sig, bider pro­ces­sen op i dele, så man ikke gør alting på en gang, men litt­le by litt­le styk­ker sam­men, så det til sidst ‘løber af sig selv’. Du lærer, hvor­dan du indstu­de­rer tekst, ‘gestik’ og ikke mindst sprog, stem­me og tale, så selv van­ske­li­ge tek­ster kom­mer ned på jor­den og ind i krop­pen og bli­ver spilbare.

 

Sid­ste del af bogen for­kla­rer det særeg­ne, at man i udø­vel­sens præ­sta­tion skal glem­me det hele man lige har lært og tur­de ‘kon­trol­ta­bet’. Gå med flow. At tabe alt det man nu har for­be­redt og indø­vet, med trig­ger­po­ints, dob­belt­he­der  og impul­ser, for­di ‘det dra­ma­ti­ske nu’ og en for­tæl­lings pro­g­res­sion i spil­le momen­tet her er det væsentligste. 

 

Bogen kan med for­del bru­ges sam­men med ‘DVD’en Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer’, hvor dé tek­nik­ker og øvel­ser, der gen­nem­gås i bogen, demon­stre­res visu­elt – DVD’en er pt udgå­et men vil bli­ve opsat her på web-shop­pen når den er kom­met til huse, sik­kert som streaming.

 

…da jeg åbne­de din bog, så var der noget, der slog klik.”

…andre bøger jeg har for­søgt at læse, som fx “En sku­e­spil­lers arbej­de med sig selv”, var for knud­ret og svær til­gæn­ge­lig, lige­som jeg ikke rig­tig føl­te, at jeg lær­te noget af at læse den. Så der­for; tak for en for­mi­da­bel bog, som vir­ke­lig gør noget for os, der ger­ne vil være bed­re skuespillere :)”

Sku­e­spil­le­rens Værk­tø­jer har været en uvur­der­lig hjælp for mig, da jeg før­ste gang tog sprin­get og vil­le prø­ve at tage sku­e­spil­let alvorligt.”

 

…Jeg er dra­malæ­rer på en efter­sko­le, og har læn­ge søgt noget godt mate­ri­a­le. Fan­ta­stisk ende­lig at fin­de, 1000 tak!!!”

 

——————–

 

 

Prak­tisk info

 

Bogen er på 159 sider

220mm høj og 135mm bred

 

Udkom før­ste gang på Fry­den­lund For­lag i 2002

 

For­fat­te­r­in­fo:

Jens Arentzen debu­te­re­de som sku­e­spil­ler alle­re­de som 15-årig, er fol­ke­lig kendt fra bl.a. “Mata­dor” og “Een gang strø­mer”. Han har spil­let i man­ge sto­re fore­stil­lin­ger, film og tv-seri­er siden. Han er pris­be­løn­net manuskript­for­fat­ter og fil­min­struk­tør og har løben­de under­vist på lan­dets tea­ter-og filmskoler.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Sku­e­spil­le­rens Værk­tø­jer – af Jens Arentzen”