Når Det Syge Her­sker – DVD – tre film og en pam­flet – genud­gi­vet grun­det man­ge forespørgsler

DKK 249,00DKK 1.299,00 inkl. moms

 

 

“...Det er første gang nogen er kommet så tæt på at fortælle min historie, og det har været revolutionerende at vide at der er andre der har stået i samme situation, og er kommet videre. Det har været mit startskud…”

“...filmene er voldsomt gode - lavmælte og uden dramatisering eller tabloidisering. Det behøves nemlig ikke !"

Anna Luise Kirkengen, professor, forsker, forfatter og almen praktiserende læge

“... jeg fandt noget i filmene og foredraget/fortællingen på dvd´en, som jeg havde brug for i min kamp for at ændre på tingene, føles det som et æg, der blev prikket hul på for kort tid siden, og nu er skallen krakeleret totalt, så nu ryger det hele ud af mig i en stor strøm, selvom jeg for det meste sidder helt stille....jeg vil gerne sige tak. “

"...Bruger Arentzens film Når det syge hersker når jeg underviser og har set den mindst 20 gange og den gør noget ved mig hver gang - genial og stærk 💖"

 

DVD’en Når Det Syge Hersker med Pamflet ( et medfølgende lille skrift ) er tre film; - en prisbelønnet novellefilm Solen er så Rød, et filmet foredrag med Jens Arentzen i Norge og interview med henholdsvis Kim Leona Rasmussen og Jens Arentzen der begge har være pårørende til belastede forældre. Sammen med filmene er en Pamflet, hvori eksperter og fagfolk i børns opvækster, giver inspiration til arbejdet med at afhjælpe børn berørt af psykisk syge forældre.

 

Tilsammen er filmene og teksterne et meget koncentreret bud på hvad der sker i et barn, når de er små pårørende til psykisk syge forældre og til hvordan vi kan hjælpe et barn, en ung til udveje så de ikke går til grunde i ødelæggende belastning.

 

Materialet er blevet brugt af voksne børn af psykisk syge forældre til at forstå sig selv. Ligesom materialet har været befriende brugt som stedfortrædende fortællinger for børn og unge til overhoved at kunne påbegynde at tale om det svære som ‘lille voksen’ der har forældrenes sygdom på sine skuldre. Materialet er derudover blevet brugt som undervisningsmateriale til pædagoger, psykologer, misbrugsbehandlere og voksne der arbejder med at hjælpe børn af psykisk syge forældre.

 

"...Jeg har lige set dvd´en "når det syge hersker". Jens Arentzen sagde nogle ting der om at være barn af syge forældre, som jeg ikke har hørt nogen sige før, selvom det, jeg slås med er noget, jeg har kæmpet med hele mit liv, og hvor jeg har været i berøring med mange mennesker omkring det…"

"...så foredraget fra dvd'en "Når det syge hersker" i går og bliver nødt til at skrive og sige tak. Det var på samme tid hårdt og velgørende at høre et andet menneske beskrive en del af de følelser, der har fyldt så meget i min opvækst - og som stadig er der. Men jeg er i gang med rejsen mod mig selv igen, og dit foredrag har givet mig håb og styrke til at fortsætte med dette. Endnu en gang mange tak."

...”Uden at historien var rettet direkte mod mig, fik jeg alligevel mine tanker rettet mod de børn, jeg møder: Hvordan har de det? Hvilke tanker gør de sig om situationen og fremtiden? Hvem tager sig af dem? Gør NOGEN noget, eller gør ALLE intet?” 

Bente Stenstrup, dansk sygeplejerske med 19 års erfaring i psykiatrien

"...tak for den oplevelse det var, da jeg så din dvd "Når det syge hersker". Det er første gang nogen er kommet så tæt på at fortælle min historie, og det har været revolutionerende at vide at der er andre der har stået i samme sitiuation, og er kommet videre. Det har været mit startskud."

"...ærlig, rørende, genkendelig. Stemninger, følelser der mærkes i kroppen. Sidder faktisk lidt i affekt – voldsom også. "

“...gribende. Fortæller præcis hvordan det er, hvad der sker i børnene og hvordan man kommer ud af det. “

 

Sammen med filmene følger en booklet ‘Når det syge hersker’ hvor anerkendte eksperter inden for børn- og unge-området giver deres bedste råd til at hjælpe belastede børn og unge af psykisk syge forældre.

Ryd
Varenummer (SKU): N/A Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Dvd’en inde­hol­der novel­le­fil­men “Solen er så rød” og inter­view med Kim Leo­na Ras­mus­sen og Jens Arentzen. Beg­ge har haft en opvækst præ­get af alko­hol og psy­kisk syge for­æl­dre. Med dvd’en føl­ger pje­cen “Fra mag­tes­løs­hed til hand­ling”, hvor fag­folk for­tæl­ler om, hvor­dan man kon­kret kan hjæl­pe og støt­te børn af psy­kisk syge forældre.

Dvd’en hen­ven­der sig til pro­fes­sio­nel­le, der har kon­takt med fami­li­er­ne og de psy­kisk syge for­æl­dre – ikke mindst sko­le­læ­re­re, pæda­go­ger og andre, som er i dag­lig kon­takt med de berør­te børn. Vi skal ud af berø­rings ang­sten, og vi skal tur­de se på bør­ne­ne, og vi skal kom­men­te­re, hvad vi ser, som vi ser det. For vi beskyt­ter eller trø­ster ikke bør­ne­ne ved at rose dem og ved at sige, at de er dyg­ti­ge, og de kla­rer sig godt. Vi hjæl­per dem kun, hvis vi for­tæl­ler dem, at det, de ople­ver, ikke er normalt.

 

 

..dybt røren­de og ved­kom­men­de, Hvor er det vig­tigt (for os andre) at du tør står frem og for­tæl­le sand­he­den. Den er så pin­lig og fyldt med skam og skyld. Du skal vide at du hjæl­per mig med skam­men og skyl­den. TAK

DVD’en er er gri­ben­de. Den for­tæl­ler præ­cis hvor­dan det er, hvad der sker i bør­ne­ne og hvor­dan man kom­mer ud af det. ”

…Det var en stor let­tel­se for mig, da jeg for lidt over et år siden faldt over Jens Arentzens DVD: Når det syge her­sker. Her mød­te jeg for før­ste gang en per­son med en barn­dom, der min­de­de om min. Her mød­te jeg for før­ste gang en, der hav­de de sam­me følel­ser som mig: Skyld, skam, sorg – en kæm­pe stor sorg over at have mistet, sorg over ikke at have fået lov til at være barn…”

…film – som på sin helt egen facon giver en for­nem­mel­se af hvad der kan være på spil for et anbragt barn og giver nog­le gode eksemp­ler på hvor­dan man kan arbej­de med at ska­be nye nar­ra­ti­ver hos et barn, hos en ung….”

…Pam­flet­ten; ‘Når det Syge Her­sker’ har givet mig en brug­bar ind­sigt, og fået den erken­del­se, som jeg har, til at bli­ve en større/måske ordet kæm­pe “åben­ba­ring” eller hvor alting står fuld­stæn­digt klart for [ den lil­le Sysan­ne ], hvor beskri­ver I [ de ] alle det præ­cis, og det læste gik ind i mit følel­ses­mæs­si­ge system. Jeg for­står det, hvor alvor­li­ge spor der sæt­tes, i dys­fun­tio­nel­le fami­li­er, og giver klart en for­stå­el­se for mig, hvor­for reak­tio­ner­ne hos mig udvikler[s] og reak­tions møn­strer er som de er. ”

Jeg græd, og jeg ryste­de mig igen­nem den­ne dvd. Det er vir­ke­lig skrap kost, og det skal det være, for før vi ind­ser, at det er bar­ske sager at vok­se op i dys­funk­tio­nel­le fami­li­er, kan vi ikke ind­se, at vi som lære­re må gøre noget. Og der er man­ge fle­re børn og unge, der lever i fami­li­er præ­get af angst, vold, alko­hol og psy­kisk syge for­æl­dre, end vi går og fore­stil­ler os. De har altid været der, men det er noget abso­lut nyt, at man på de psy­ki­a­tri­ske syge­hu­se er begyndt at spør­ge patien­ter­ne, om de har børn. For bør­ne­ne lever ofte et “glemt” liv, for­di alt for få i syste­met er opmærk­som­me på bør­ne­nes behov. Dvd’en bry­der tavs­he­den og sæt­ter fokus på, hvor­dan man hjæl­per bør­ne­ne. Et alvor­ligt emne, som vi bør tage op som fæl­les emne til en pæda­go­gisk dag.” Anmeldt af: Hei­di Fri­borg Christophersen 

 

Købs­mu­lig­he­der

 

Til pri­vat brug – 249

Til brug som under­vis­nings­mid­del – med licens til ret­ten til at benyt­te DVD’en i under­vis­ning – 1299

 

 

Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

 

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Når Det Syge Her­sker – DVD – tre film og en pam­flet – genud­gi­vet grun­det man­ge forespørgsler”