Klas­se­sæt – Styrk Din Kom­mu­ni­ka­tion – 21 bøger + 1 til læreren

DKK 999,00 inkl. moms

 

I dette tilfælde kommer der fragt på varen (68kr), da det er et helt særligt tilbud.

- en livs-forvandlende bog til hver enkelt trylle-elev i din klasse..!

 

"…Presset er væk, fra ‘at være på’. Bogen har virkelig givet indsigt i noget jeg har brug for..!”

“...En radikal, hjælpsom bog der, for første gang, sætter opmærksomheden hvor den skal – på publikum !”

“...Arentzens øvelser får een til at indse ved egen kraft at man sagtens kan fortælle og at man har hvad der skal bruges.“

 

 Hjælp din dejlige elever i din klasse med dén vigtigste livs-lektie; kunsten at kunne formulere sig mundtligt. Så man tør tage ordet i en forsamling fordi man ved hvordan man gør, så man ikke går i stå, hverken til eksamen, til den senere jobsamtale eller til når man måske skal ha’ sig en kæreste..! 

22 bøger bragt til klasse-døren til en helt særlig pris. 

 

“...en i sandhed virkelig virkelig øjen-åbnende og livsforvandlende bog”

“...i dén grad skelsættende for mine fremtidige præsentationer; autencitet og begejstring”

 

I aftale med Jens Arentzen har vi samlet et antal klassesæt til dé lærere der ønsker at begave deres dejlige elever med en øjenåbnende let-forståelig bog, der vil hjælpe eleverne i deres liv med kommunikationen. 

 

Bogen bygger både på den oratoriske tradition, Aristoteles, Shakespeares’ Obama’s teknikker og alle de øvrige formidable moderne historiefortællere, indenfor sang, teater og film.

Klasse-sættene sælges så længe lager haves !

 

“...fantastisk og lærende....vendt op og ned på min overbevisning i forhold til tidligere tilgang til kommunikation…”

“...solidt, befriende og forvandlende..!”

 

Bogen er bygget op om tre kerneværktøjer; intention, struktur og performance-teknikker, fortalt med et hav af øvelser, så læserne føres lystfuldt igennem kunstformen, og selv oplever klarheden, nøglerne og magien i tilgangen – at det ikke handler om om du er god – men om dine tilhørere får dét de har brug for, trænger til - det overraskende.

 Bogen indeholder:

  • Grundlæggende teknik om relation som forståelse af kommunikation
  • Tragten, hvordan man ‘udregner’ hvad det er man skal formidle og får styrings-værktøjet; ‘Intentionen’
  • En struktur-model der giver læserne overblik over deres fortællingers faser, så de får ro og tid til at være nærværende i deres fremlæggelse.
  • ‘Huske-teknik’, så læserne husker deres indlæg, oplæg, deres taler - uden at det er udenads-lære som ren tekst.
  • ‘Fortællings-metoden’, en teknik til at at tale frit uden jag, som giver fortælleren modet til at VÆRE i fortællingen, i stedet for ‘at ville ha’ det overstået’.
  • ‘Selv-motivations-øvelsen’ så læserne kan blive lykkelig klar over betydningen af deres kommunikative bidrag, så de forstår, at de betyder noget, at det har betydning dét de fortæller.
  • ‘Talerens teknik’, så fortællerens stemme bliver dejlig at høre på når de formidler og deres ord skaber blivende billeder hos tilhørerne.
  • Vejtræknings-nøglen, en model til at få klang, resonans og selvfølgelig ubesværet autoritet ind i sin formidling

“...det er både blevet mere sjovt, ligetil og indbringende at arbejde med mundtlig kommunikation der virker!”

“...Bogen fortjener plads på alle hylder – personligt og professionelt!”

 

Bogen er velegnet for elever fra 6. Klasse  og op, gymnasier, ungdomsuddannelse.

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

All Dres­sed Up – And Not­hing To Say..!

 

- “Nå, og du skal så til eksamen?” 

Ikke noget svar. 

- “Aha, du skal til eksa­men, er det ikke rigtigt?” 

Hun nik­ker – meget svagt og ser ned i gulvet. 

- “Okay, nå for søren, ser man det, okay, hvad skal så du op i?” 

Ikke noget svar. 

- “Okay, hvad er dit fag, hvad skal du op i tysk, matematik…?” 

- “Dansk,” sva­rer hun næsten ikke hørbart. 

- “Okay, dansk, nå men det er da et dej­ligt fag, noget med sprog, for­tæl­lin­ger og ord og sådan…?” 

Ikke noget svar. 

- “Okay, Ved du hvad du skal op i, i dansk?”

Hun for­står ikke. 

- “Ved du alle­re­de nu hvad du så skal op i til din eksa­men i dansk, – hvil­ket emne eller tekst eller hvad man nu gør hos Jer?” 

- “En sang.” 

- “En sang, nå det lyder spændende!” 

Hun ryster på hovedet. 

- “Nå, okay, det er det så ikke, okay, men for­tæl mig engang, hvad er din hen­sigt dér til til eksa­men i dansk med din sang?” 

Hun sér op på mig som om jeg er debil – “At bestå selvfølgelig!!” 

- “Ja, ja, det for­står jeg godt, det er vel det man arbej­der for til en eksa­men, men jeg spør­ger dig hvad er din hen­sigt med dén sang du sådan skal op i til eksa­men for at bestå?” 

Hun ser på mig som jeg er uden for ræk­ke­vid­de, som én fra en anden galakse. 

- “Okay, hør engang, det er ordet ‘hen­sigt’ du ikke helt er med på, det er okay, men ret vig­tigt hvis man vil bestå sin eksa­men eller ja nogetsom­helst. Du skal ha’ en ‘hen­sigt’ med dén sang du skal op i.”

Hun for­står det ikke og er begyndt at træk­ke vand i øjenkrogene. 

- “Rolig nu; en hen­sigt bety­der at du vil noget med din sang – for­tæl­le noget om sangen.” 

Intet svar. 

- “Okay, for­tæl mig engang – Kan du over­ho­ve­det li’ den sang?” 

Ikke noget svar. 

- “Okay hvad så, hader du sim­pel­hen den ski­de sang?” 

Hel­ler ikke noget svar. 

- “Okay, er der noget i den sang der er ok, men også noget i den sang der rig­tig rig­tig dårligt?” 

Hun nik­ker. HUN NIKKER

- “Okay, så der er alt­så noget i dén sang du GODT kan lide og noget du IKKE kan lide? Rig­tigt godt – hvad er dét der godt ved san­gen, begyn­der den godt, lyder den godt, hand­ler begyn­del­sen om noget du godt kender?” 

Hun nik­ker. 

- “Okay, rig­tig fint, men hvad sker der så, fiser dét du godt kan li’ så ud i slut­nin­gen af san­gen og det bli­ver en dum sang, kan man sige det?” 

Hun nik­ker, fak­tisk ret meget når man tæn­ker på udtryks­ni­vea­ets udgangsleje. 

- “Jamen okay, hold da op, det er din hen­sigt – du skal ind og for­tæl­le at der er noget i den sang der fak­tisk er rig­tig godt og begrun­de hvad det er og så skal vise at sådan hol­der det ikke hele vej­en igen­nem, men at san­gen ‘taber niveau­et’ og for­tæl­le hvor­dan man kan se det, høre det, læse det i tek­sten eller sådan!”

Det er sådan man går til eksa­men; man har noget at sige om det man har et for­hold til. En eksa­men hand­ler ikke om dig selv, at du skal være god, bestå, men at dét du for­tæl­ler om er ski­de spæn­den­de for­di Du har noget at sige!

– Men hvor­for bli­ver en 19-årig ung kvin­de, med iPhone6, Mac­book Air og Nike løbe­sko så hjæl­pe­løs, uden vil­je og ska­ben­de vre­de..? Mang­ler hun noget i noget hardwa­re?! Eller har hen­sig­ten med at beskyt­te vores børn og unge en bagside?

 

Du skal aldrig tæn­ke over om du har talent, eller om du har det i dig. Stil dig til tåls med at du har alt – hvis du møder den rig­ti­ge træ­ning. Du farer vild hvis du spørg din hjer­ne om du nu også er ‘en for­mid­ler’ og du får kun uro­ens svar for­di vi alle sam­men er ban­ge for at dum­me os. Bogen ‘styrk din kom­mu­ni­ka­tion’ er et rig­tigt godt sted at begyn­de for at få tek­nik­ker og kunst­for­men ned i bene­ne – så du har noget at træ­ne og så du opda­ger at det du ikke tro­e­de du kun­ne ku du så alli­ge­vel. God rejse.”

Jens Arentzen 

 

 

 

…Arentzens bog er en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de personer.“

…Bemær­kel­ses­vær­dig bog. Anvi­ser, pro­vo­ke­rer og inspi­re­rer. 😊 frem­kal­der følel­ser i mave og hjer­te – rører mig vildt.” – Suzan­ne Lis­borg Spe­ci­al­pæ­da­go­gisk Leder

…bogen er nok den gave, som jeg har fået mest ud af i år. TAK!”

…Jeg har ende­lig fun­det MIN vej og min kom­mu­ni­ka­tions udgangs­punkt, takker.”

…under­hol­den­de og brug­bar – stor inspira­tion ! – Den­nis Hør­mann / Fondsraiseren”

…en flot bog…nærværende kon­tra andre under­vis­nings­bø­ger…” – Hei­ne Olsen

…bogen efter­lod mig med en følel­se af styr­ke, inte­gri­tet og en stor lyst til at prø­ve mig selv af.”

…Jeg har nu gen­nem­ført det for­æl­dre­mø­de som kun­ne være muligt kon­flikt­fyldt. For­be­redt mig grun­digt med trag­ten for­in­den og i gen­nem­fø­rel­sen de fire f’er med små histo­ri­er, små øvel­ser og i vel­kom­sten ud på gul­vet med stort smil og hånd­tryk. Det gik ski­de godt, jeg er så glad. TAK

…dine 4 for­be­re­den­de spørgs­mål giver vir­ke­lig meget mening at arbej­de med. Tak for det.”

…Jens har en sjæl­den præ­ci­sion i sit arbejde.”

…I går prø­ve­de jeg din recept på en tale – og det var fan­ta­stisk. Mit hjer­te kun­ne høres og mine med­ar­bej­de­re fik det de fortje­ner – en gave, nær­vær og en lyk­ke­lig chef.”

…Nye tanker/vinkler på hvor­dan jeg kan træ­de ind i opga­ven. Red­ska­ber til at nå ud til publikum/indsigt i kun­sten at flyt­te publi­kum. Lyst til at øve mere i kom­mu­ni­ka­tion. Ny ener­gi ift. rela­tio­ner med pt.. Fået mod til at tage udgangs­punkt i publi­kum og have fokus på dem. Bli­ve bed­re til at sæl­ge mit bud­skab. Mere end jeg tur­de tro. Nye red­ska­ber til at moti­ve­re pt. til for­an­dring af livsstil.”

…Jens Arentzen har VM samt Olym­pisk REKORD i viis­dom, ind­sigt, styr­ke og kommunikation”

…Tak Jens Arentzen. Hvil­ken befri­el­se bare at fyre den af, uden de sti­ve sli­des. Feed­ba­ck­en fra arran­gø­ren inde­hold­te helt andre “ord”, end tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren: nær­væ­ren­de, ro, go´ tim­ing, vari­e­ren­de, invol­ve­ring af publikum.”

…Min stør­ste læring var, at opda­ge – eller genop­da­ge – vig­tig­he­den af at have det emo­tio­nel­le aspekt med i min kom­mu­ni­ka­tion; talen, sam­ta­len eller for­tæl­lin­gen, og der­med også i frem­læg­gel­sen af busi­ness casen, sta­ke­hol­der­rap­por­ten, tør­re facts og deslige.”

…Jens Arentzen byg­ger på stor viden og inspirerer.”

 

 

Om under­vi­se­ren

Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er en skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Klas­se­sæt – Styrk Din Kom­mu­ni­ka­tion – 21 bøger + 1 til læreren”