Inten­tio­nel Kom­mu­ni­ka­tion – Lydkursus

DKK 799,00 inkl. moms

‘Kom på kursus i ørerne og lær’ at blive forførende kommunikator man hører på. Lær’ værktøjerne i den oratoriske tradition. Vær’ med i 4 Timers kursus - så du får oplevelsen og læringer som et hold af kursister gør det. Levende, lærende og forvandlende…

...fantastisk inspirerende og lærerig! Et kursus jeg sent vil glemme - om nogensinde...

Kurset er bygget op om tre kerneværktøjer; intention, struktur og performance, som Jens Arentzen fører dig igennem, så du selv oplever magien og klarheden i tilgangen - at det ikke handler om dig - men om hvad dine tilhørere har brug for, trænger til.

 

  • Du lærer, hvordan en struktur-model giver dig overblik over din fortællings faser, så det bliver nemt at huske og giver dig ro til at være nærværende.
  • Du lærer at indstudere dit indlæg, hvor du ønsker at give tilhørerne indholdsmæssig værdi.
  • Du lærer, hvordan du husker dit indlæg.
  • Du lærer at tale frit uden jag og får modet til at VÆRE i fortællingen, i stedet for at ville ha’ det overstået.
  • Du bliver lykkelig klar over betydningen af dit kommunikative bidrag, så du forstår, at du betyder noget.
  • Du får ‘talerens teknik’, så din stemme bliver dejlig at høre på og dine ord skaber blivende billeder hos tilhørerne.

 

...Jeg har gennem tiderne været til mange forskellige lederkurser, foredrag og træninger, men dette her stikker nu det meste...et fantastisk udbytte...

 

...Jeg bruger det, jeg lærte, hver eneste gang jeg skal holde oplæg, og det gør en stor forskel for mig. Hvis jeg ikke havde haft min nye sikkerhed med i bagagen, havde jeg ikke turdet...Det har gjort en stor forskel for mig...

 

...Jeg NØD dit kursus i fulde drag...Du gir' så meget virkelyst efter tre timer med dig... Du gav mig simpelthen hvad jeg havde brug for: et emotionelt spark og lyst til at ramme og røre folk.

 

...Jens A er helt 'kanon'/forrugende-- blev tvunget til at gp over mine grænser... meget motiverende. Det har fået os op på et andet plan.. At turde spørge mere direkte og personligt. Gode teknikker til kommunikation/holde tale. Indsigt/forståelse. Nye tanker/vinkler på hvordan jeg kan træde ind i opgaven. Positivitet.

 

 

Længde / spilletid: 228 minutter 

Format: mp3 som du kan downloade til din mobilenhed, computer eller ipad

 

Varenummer (SKU): 226-1 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Kom på kur­sus i ører­ne og lær’ at bli­ve en for­før­en­de kom­mu­ni­ka­tor man hører på. Lær’ værk­tø­jer­ne i den ora­to­ri­ske tra­di­tion. Vær med i 4 timers kur­sus – så du får ople­vel­sen og lærin­ger som et hold af kur­si­ster gør det. Leven­de, læren­de og forvandlende…

Kur­set inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion har alt det du kan drøm­me om for at stå stærkt i mundt­lig for­mid­ling, kom­mu­ni­ka­tion og end­da den svæ­re sam­ta­le. Kur­set ven­der en læring på hove­d­et og fjer­ner alde­les opta­gel­sen af hvor­dan du vir­ker, ser ud og så noget med sli­des. Mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion hand­ler ikke om sli­des, men om at kun­ne belæg­ge sine ord så til­hø­rer­ne fæn­ges og gå ud af døren for­an­dret. Det er publi­kum, der skal på rej­se igen­nem din vel­til­ret­telag­te for­tæl­ling. Igen­nem lyd­kur­set vil du få skri­gen­de simp­le meto­der til, hvor­dan man får en inten­tion med sit oplæg og hvor­dan man struk­tu­re­rer og ska­ber en tale over tid. Ikke mindst vil du få red­ska­ber­ne, meto­der­ne og tek­nik­ker­ne til, at du kan huske, hvad du skal; at du bli­ver leven­de i din for­mid­ling og du føler din selv­føl­ge­li­ge ube­svæ­re­de auto­ri­tet – om det er talen til søn­nens fød­sels­dag eller ind­læg i New York for sek­stu­sind bangsje­rer. Når du har gen­nem­gå­et kur­set, vil du ha fået fab­len­de god per­for­man­ce ind under huden –  ikke sku­e­spil­ler agtigt men auten­tisk. Du vil bli­ve en klip­pe af styr­ke og man vil kun­ne mær­ke dig helt ned til det bager­ste sæde. Og du vil erhver­ve en let­hed på sce­nen eller i direk­tionlo­ka­let i din kom­mu­ni­ka­tion og måske aller lyk­ke­ligst glem­me dig selv og være i opgaven.

 

…en gave til alle, som arbej­der med kun­sten at for­fø­re og for­vand­le publi­kum – hvad enten det er et 1–1 kun­de­mø­de eller en for­sam­ling på fle­re hund­re­de per­so­ner. Det er synd, at vi først 8 år efter opstart af egen virk­som­hed har fået den nød­ven­di­ge ind­sigt i, hvad der bevæ­ger publi­kum. Den har vi fået nu og via Arentzens simp­le til­gan­ge og værk­tø­jer til for­vand­lings­pro­ces­ser, så er det både ble­vet mere sjovt, lige­til og ind­brin­gen­de at arbej­de med mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion der virker! 

– Den­nis Hør­mann, Fundraiseren

Du kan læse mere her: http://www.styrkdinkommunikation.dk

Om under­vi­se­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er en skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Inten­tio­nel Kom­mu­ni­ka­tion – Lydkursus”

Du kunne også være interesseret i...