Inten­tio­nel Kom­mu­ni­ka­tion – København

DKK3.500,00 inkl. moms

Vi gør næsten ikke andet end at kommunikere, formidle og argumentere hele tiden - på arbejdet og i privatlivet. Værktøjerne så vi opnår det, vi ønsker med vores kommunikation, føler sikkerhed, har vi ikke fået. – Derfor de mange PowerPoints og bovlamme indlæg man som publikum er ved at vånde sig over. Sån bliver det ikke efter dette kursus.

Du får værktøjerne, så du aldeles ubesværet træder ind eller op som formidler, oplægsholder eller taler.
Intet kan slå dig ud, fordi du har en intention, du har struktur og du ved, hvor din opmærksomhed skal være – på fortællingen.

Har du spørgsmål til dette eller fremtidige kurser, kan du kontakte event manager Simon på event@schoolofbasic.com

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Inten­tion, Struk­tur og Performance
– de tre vig­tig­ste fak­to­rer for at kom­mu­ni­ka­tion lyk­kes og rør’ tilhørerne..!

Vold­somt udbyt­te­rigt kur­sus med Jens Arentzen

…fuld­stæn­digt hjer­ne­dødt godt…fanget og ‘på’ i SYV timer straight…”

…en af de mest betyd­nings­ful­de dage i mit liv.”

…jeg har været på kur­ser over hele ver­den og fle­re langstrak­te for­løb over år, men helt ærligt, var dagen for­le­den noget af det mest jord­næ­re, nær­væ­ren­de, og lære­ri­ge jeg har prøvet.”

For­mål med kurset
Du får værk­tø­jer­ne, så du alde­les ube­svæ­ret træ­der ind eller op som for­mid­ler, oplægs­hol­der eller taler.
Intet kan slå dig ud, for­di du har en inten­tion, du har struk­tur og du ved, hvor din opmærk­som­hed skal være – på fortællingen.

Bag­grund
Vi gør næsten ikke andet end at kom­mu­ni­ke­re, for­mid­le og argu­men­te­re hele tiden – på arbej­det og i pri­vat­li­vet. Værk­tø­jer­ne så vi opnår det, vi ønsker med vores kom­mu­ni­ka­tion, føler sik­ker­hed, har vi ikke fået. – Der­for de man­ge Power­Po­ints og bov­lam­me ind­læg man som publi­kum er ved at vån­de sig over. Sån bli­ver det ikke efter det­te kursus.

Intet ‘sku­e­spil’, ‘sæt­te hæn­der på’ eller ‘per­son­lig gen­nem­slags­kraft’ – men vildt given­de kon­kre­te værk­tø­jer til at for­be­re­de din kom­mu­ni­ka­tion, struk­tu­re­re dit ind­læg og værk­tø­jer­ne til at for­mid­le det, så publi­kum kom­mer med ind på rej­se i det, som du taler om.

Kur­sets indhold
Kur­set er byg­get op om de tre ker­ne­værk­tø­jer; inten­tion, struk­tur og per­for­man­ce, som Jens Arentzen fører dig igen­nem, så du selv ople­ver magi­en og klar­he­den i til­gan­gen – at det ikke hand­ler om dig – men om hvad dine til­hø­re­re har brug for, træn­ger til.

  • Du lærer, hvor­dan en struk­tur-model giver dig over­blik over din for­tæl­lings faser, så det bli­ver nemt at huske og giver dig ro til at være nærværende.
  • Du lærer at indstu­de­re dit ind­læg, hvor du ønsker at give til­hø­rer­ne ind­holds­mæs­sig værdi.
  • Du lærer, hvor­dan du husker dit indlæg.
  • Du lærer at tale frit uden jag og får modet til at VÆRE i for­tæl­lin­gen, i ste­det for at vil­le ha’ det overstået.
  • Du bli­ver lyk­ke­lig klar over betyd­nin­gen af dit kom­mu­ni­ka­ti­ve bidrag, så du for­står, at du bety­der noget.
  • Du får ‘tale­rens tek­nik’, så din stem­me bli­ver dej­lig at høre på og dine ord ska­ber bli­ven­de bil­le­der hos tilhørerne.

Ingen bli­ver ‘expo­sed’, men alle kom­mer lyk­ke­ligt på arbej­de menings­fuldt med for­mid­ling, så dagen fly­ver afsted.

Den­ne dag kom­mer til at sæt­te sig det bed­ste sted i din sjæl og vil hjæl­pe dig rig­tig meget i dit for­sat­te vir­ke på din arbejds­plads, dit vir­ke og i dit liv. Der er næsten ikke noget sted, hvor vi ikke kom­mu­ni­ke­rer – tænk at ople­ve at kun­ne det! Dét kom­mer du til at kun­ne efter den­ne dag.

Du får bogen ‘Styrk Din Kom­mu­ni­ka­tion’ af Jens Arentzen, så du kan gen­læ­se, hvad du har været igen­nem på kur­set, så inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion bli­ver din hverdag.

Kur­set afhol­des fuld­stæn­dig inden for myn­dig­he­der­nes Covid-19 regler.

– Hvis restrik­tio­ner kræ­ver det, så flyt­tes kur­set til en til­ladt dato.

I pri­sen ind­går natur­lig­vis også fuld forplejning.

 

Adres­sen for Kur­set er:

IDRÆT­TENS HUS
Brønd­by Sta­dion 20
2605 Brønd­by

 

Om under­vi­se­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Inten­tio­nel Kom­mu­ni­ka­tion – København”