Inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion – Dags­kur­sus, Odense

DKK 3.500,00

DKK 3.500,- inkl. moms - inkl. fuld forplejning - inkl. Jens Arentzens bog "Styrk din kommunikation"
Early Bird - få 10% rabat ved bestilling af billet senest d. 6/5-22 - tast koden "Bird" ved betaling under rabatkode

Få værktøjerne, så du ubesværet træder ind som formidler, oplægsholder eller taler.

 

Dato og tidspunkt: 24/11-22 kl. 8.30-16

Kursuscenter Knudshoved
Dalum Landbrugshøjskole,
Landbrugsvej 65,
5260 Odense S.

kl. 8.30 til 16

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Inten­tion, Struk­tur og Performance
– de tre vig­tig­ste fak­to­rer for at kom­mu­ni­ka­tion lyk­kes og rør’ tilhørerne..!

Til­ba­ge­mel­din­ger fra tid­li­ge­re kursister:

…fuld­stæn­digt hjer­ne­dødt godt…fanget og ‘på’ i SYV timer straight…” 

…en af de mest betyd­nings­ful­de dage i mit liv.”

…jeg har været på kur­ser over hele ver­den og fle­re langstrak­te for­løb over år, men helt ærligt, var dagen for­le­den noget af det mest jord­næ­re, nær­væ­ren­de, og lære­ri­ge jeg har prøvet.”
“..Et godt og dyna­misk pro­gram. Tiden fløj afsted og ind­hol­det er anderledes”

..For­di det er en ander­le­des måde at for­mid­le kom­mu­ni­ka­tion på, kur­set er helt sit eget! Jens er sin egen, unik og dyg­tig. Hans viden om hjer­nen og vores sind er så ram­men­de. Nok for­di jeg også selv arbej­der med det til dag­ligt, så jeg suger til mig.”

For­mål med kurset
Du får værk­tø­jer­ne, så du alde­les ube­svæ­ret træ­der ind som for­mid­ler, oplægs­hol­der eller taler.
Intet kan slå dig ud, for­di du har en inten­tion, du har struk­tur, og du ved, hvor din opmærk­som­hed skal være – på fortællingen.

Bag­grund
Vi gør næsten ikke andet end at kom­mu­ni­ke­re, for­mid­le og argu­men­te­re hele tiden på arbej­det og i pri­vat­li­vet. Værk­tø­jer­ne, så vi opnår det, vi ønsker med vores kom­mu­ni­ka­tion og føler sik­ker­hed, har vi ikke fået. Det får du med den­ne dag. – Power­Po­ints og lan­ge ind­læg er ikke en del af det­te kursus!

Intet ‘sku­e­spil’, ‘sæt­te hæn­der på’ eller ‘per­son­lig gen­nem­slags­kraft’ er i fokus– men given­de kon­kre­te værk­tø­jer til at for­be­re­de din kom­mu­ni­ka­tion, struk­tu­re­re dit ind­læg og værk­tø­jer­ne til at for­mid­le så publi­kum kom­mer med ind på rej­se i det, som du taler om.

Kur­sets indhold
Kur­set er byg­get op om de 3 ker­ne­værk­tø­jer; inten­tion, struk­tur og per­for­man­ce. Jens Arentzen fører dig igen­nem, så du selv ople­ver magi­en og klar­he­den i til­gan­gen – at det ikke hand­ler om dig, men om hvad dine til­hø­re­re har brug for, træn­ger til.

  • Du lærer, hvor­dan en struk­tur­model giver dig over­blik over din for­tæl­lings faser, så det bli­ver nemt at huske og giver dig ro til at være nærværende
  • Du lærer at indstu­de­re dit ind­læg så til­hø­rer­ne ople­ver ind­holds­mæs­sig værdi
  • Du lærer, hvor­dan du husker dit indlæg
  • Du lærer at tale frit uden jag og får modet til at VÆRE i for­tæl­lin­gen ‑i ste­det for at vil­le ha’ det overstået
  • Du bli­ver klar over betyd­nin­gen af dit kom­mu­ni­ka­ti­ve bidrag, så du for­står, at du bety­der noget.
  • Du får ‘tale­rens tek­nik’, så din stem­me bli­ver dej­lig at høre på, og dine ord ska­ber bli­ven­de bil­le­der hos tilhørerne.
  • Kur­set hen­ven­der sig bl.a. til dig som arbej­der med per­so­nale­le­del­se, hol­der oplæg, under­vis­ning, salg og formidling

Ingen bli­ver ‘udstil­let’, men alle kom­mer til at arbej­de menings­fuldt med for­mid­ling, så dagen fly­ver afsted. Dagen vil veks­le mel­lem oplæg og øvel­ser, så du får mest muligt ud af kursusdagen.

Du får efter kur­set bogen ‘Styrk Din Kom­mu­ni­ka­tion’ af Jens Arentzen, så du kan gen­læ­se, hvad du har været igen­nem på kur­set. På den måde bli­ver inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion en del af din hverdag.

For at kur­set er så prak­sisnært til din hver­dag som muligt, vil du efter til­mel­ding mod­ta­ge en mail, hvor vi beder dig sva­re på spørgs­mål, der rela­te­rer sig til din hver­dag i for­hold til kom­mu­ni­ka­tion. I mai­len vil du også mod­ta­ge prak­ti­ske infor­ma­tio­ner om kursusdagen.

Har du spørgs­mål eller ønsker til f.eks til for­plej­ning (allergi/vegetar) – eller beta­ling via EAN-fak­tu­ra, så send en mail til: forlag@jensarentzen.com

Adres­sen for kur­set er:

Kur­sus­cen­ter Knudshoved
Nyborg

Om under­vi­se­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­re dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Inten­tio­nel kom­mu­ni­ka­tion – Dags­kur­sus, Odense”