Inten­sivt Kur­sus I Kun­sten At Instru­e­re Tea­ter, Film Og Tv…

DKK5.500,00 inkl. moms

14. og 15. august i København; 

“...Det er som at være med til en Hogwarts klasse i hvordan man helt praktisk laver en trylle-eliksir fra bunden!”

Lær hvordan du får overblik over en film, et manuskript, en scene så du får intentionen, metoderne og teknikken til at få omsat manuskript til levende, rørende teater, film og tv.

Instruktion handler om at la sig forføre af stoffet, så man kan forføre sine skuespillere og sit hold, så de til sidst kan forføre publikum - men læg mærke til, at i alle faserne handler det om forførelse.
- Erling Schrøder

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Kur­set er inten­sivt og er til­ret­telagt så du får afprø­vet tin­ge­ne og ikke så meget tale om. Du kom­mer hjem beri­get og over­ra­sket over at du kan mere end du tro­e­de og enk­le meto­der vir­ker som magi på sku­e­spil­le­re, publi­kum og din egen sik­ker­hed som instruktør.

 

…en helt igen­nem kvan­tesprings-sprin­gen­de kursus !”

 

Du kom­mer til at for­stå at en for­tæl­ling uan­set medie er en løgn, en kon­struk­tion, en alle­go­ri, en meta­for – you name it – MEN, en løgn om en sand­hed hen­tet i den men­ne­ske­li­ge eksistens.

Kur­set sæt­ter dig i stand til at for­mu­le­re og ekse­kve­re den sand­hed i løg­nen, så dine vær­ker, dine sce­ner og sku­e­spil­le­re, brin­ger dine inten­tio­ner til torvs og rør publikum.

På kur­set kom­mer du på gul­vet, på væg­ge og i følel­ser­ne. Du kom­mer til at for­stå hvad der bin­der en sce­ne -, en film -, et tea­ter­styk­ke sam­men, og hvor­dan man ekse­kve­rer opsæt­nin­gen så publi­kum bli­ver fan­get af spæn­ding, af fryd, og af latter.

Du får værk­tø­jer­ne til at få dine sku­e­spil­le­re, sceno­gra­fer, bely­se­re og andre med­vir­ken­de til at de evner at træ­de ind i kunst­for­men så de kan udfyl­de din vision.

Du lærer hvor­dan en sku­e­spil­ler arbej­der, og hvor­dan du får ham/hende til at lave en uforg­lem­me­lig præstation.

Du lærer at løf­te en sce­ne, en indstil­ling, en film til ‘lar­ger than life’ også selv­om sce­nen til­sy­ne­la­den­de fore­går i et køk­ken af normalitet.

Du lærer hvor­dan man taler til en sku­e­spil­ler. Om man gir’ ordrer, om man spil­ler for, om man er sød eller om man bare beder sku­e­spil­ler­ne kom­me med deres bud, som du kan pluk­ke af?

Du får værk­tø­jer­ne til at få din ide løf­tet ind i en sceno­gra­fi der under­støt­ter dit ‘hem­me­li­ge bud­skab’ og løf­ter dit værk med gåde.

Du lærer hvor­dan du for­ud-teg­ner en sce­ne­gang og sør­ger for pro­g­res­sion i et styk­ke, i en sce­ne, i en karakter.

Du lærer hvor­dan du får det hele til ‘at løbe’, så den sce­ni­ske / fil­mi­ske frem­fø­rel­se stry­ger over sce­nen eller lær­re­det, så let og luf­tigt, så dybt og mørkt, lige­som du har tænkt.

Du kom­mer selv til at ople­ve at være sku­e­spil­ler og kom­mer der­ved til at opda­ge hvad der hjæl­per en sku­e­spil­ler, til at miste kon­trol, til at tage sty­rin­gen eller spil­le med følelse.

Du får værk­tø­jer­ne til at arbej­de på væg­ge, så du kan teg­ne en sce­ne, en film, et styk­ke med over­blik, så du kan over­skue og se hvor du skal hen, og hvor du skal sør­ge for indsatser.

Du kom­mer til at opda­ge hvor­dan din mise-en-scè­ne (sce­ne­gang) både kan øde­læg­ge det hele for dig og være en fan­ta­stisk gave, og hvor­dan det hæn­ger sammen.

 

…Kur­set var utro­ligt given­de og har alle­re­de i dag, før­ste dag efter kur­set, haft stor glæ­de af det !” 

 

Kur­set er for dig der instru­e­rer film, tea­ter og tv – eller bræn­der for det. Og for dig der arbej­der med dra­ma-ele­ver, model­ler eller pro­fes­sio­nel­le sku­e­spil­le­re på højt plan.

På kur­set kom­mer du til at lære:

  • Om dra­ma­tur­gi.
  • Om kra­ve­ne til at arbej­de i kunst­form – kunstighed.
  • Om sku­e­spil­tek­nik
  • Om instruk­tions-tek­nik­ker til skuespillere
  • Om whi­tewall metode
  • Om spæn­ding, pro­g­res­sion og de syv slør.

 

Og du får tek­nik­ker­ne til at tale med pro­du­cen­ter, inve­sto­rer og publi­kum­mer – så du lykkes!

 

 

…tor­den udtryk­ker det vir­ke­lig bedst: gen­nem­træn­gen­de, dyna­misk, bra­gen­de, til­trængt, ren­sen­de og imponerende.”

 

 

Info:

Pris: 5.500 for beg­ge dage

Kur­set er fra 9 til 16:30 beg­ge dage.

Vi sør­ger for uhøj­ti­de­lig frokost, kaf­fe, the og vand.

Du skal for­be­re­de dig på hjem­me­op­ga­ve før kurset.

Kur­set afhol­des på føl­gen­de adresse:

CIS­PA

Thora­vej 35

2400 Køben­havn NV

Kon­takt:

Har du spørgs­mål vedr. kur­set, beta­ling eller andet er du vel­kom­men til at skri­ve til kur­sets pro­du­cent Simon på event@schoolofbasic.com

 

 

Om under­vi­se­ren

Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­rer dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

 

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Inten­sivt Kur­sus I Kun­sten At Instru­e­re Tea­ter, Film Og Tv…”