For­fat­ter­kur­sus med Jens Arentzen – Roma­ner fødes af sig selv om natten…

DKK5.685,00 inkl. moms

"...en helt ny tilgang til mit skriveri...ja, jeg har faktisk genfundet lysten til at skrive, det må være ret primært!"

På denne seks afteners forfatterskole vil du få inspiration, klarhed og lyst til at gøre noget ved din drøm og ikke mindst få værktøjerne til, 'hvad du skal skrive om', hvordan du kan gøre det og hvordan du får det gjort.

Kurset løber over 6 onsdage kl. 18.00 – 21.00, med start den 6 oktober:

6., 13., 20. og 27. oktober, 3. og 10. november

Afholdes på.

 

Skt. Johannes Gården, København

 

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

…blev glad i låget og helt høj af at tage min lyst til at skri­ve så alvor­ligt, som Jens insi­ste­rer på.”

På den­ne seks afte­ners for­fat­ter­sko­le vil du få inspira­tion, klar­hed og lyst til at gøre noget ved din drøm og ikke mindst få værk­tø­jer­ne til, ‘hvad du skal skri­ve om’, hvor­dan du kan gøre det og hvor­dan du får det gjort.

Du vil efter for­lø­bet klart vide, hvad en idé er, og hvor­dan du fol­der en ide ud, så dit sub­jekt er med og du ikke bli­ver en tom pro­fes­sio­nel, men dét du laver har et anker i dig.

Du lærer om for­tæl­lin­gens struk­tur, hånd­gri­be­ligt dra­ma­tur­gi om at skri­ve mundt­ligt og om at væl­ge for­tæl­ler­stem­me, så det bli­ver ski­de sjovt.

Du vil få præ­sen­te­ret meto­der til både at fin­de mate­ri­a­le og hvor­dan du kan for­tæl­le dit mate­ri­a­le, så den indre dom­mer­ko­mité ikke løber af med det hele og du aldrig får skre­vet en meter.

Du vil bli­ve bom­bar­de­ret med kon­tra­stens betyd­ning og værk­tø­jer, så du bli­ver uli­de­lig at være sam­men med under alle seks uger.

Du vil aldrig før have fået skre­vet så meget på fem uger.

Hver aften er til­ret­telagt ben­hårdt med en tek­nik, som straks afprø­ves, og føres til dørs med en opga­ve iføl­ge den meto­de. Der vil bli­ve meget lidt snak. Til gen­gæld meget øvel­se, så det til­lær­te, det afprø­ve­de kom­mer ind under huden og bli­ver til dine værktøjer.

Du skal for­ven­te en del hjemmearbejde.

 

…jeg har fået sat struk­tur på den roman jeg hav­de 50 sider af lig­gen­de. Samt blod på tanden.”

 

De seks afte­ner har føl­gen­de hovedoverskrifter

 • Idé­ge­ne­re­ring, hvordan
  For­tæl­lin­gen skal kom­me fra den san­sen­de dimen­sion i dig. Hvor­dan sik­rer du på for­skel­lig vis, at det, du skri­ver om, har udgangs­punkt i dig og dine følelser.
 • Form og framing
  At være for­fat­ter er at være inge­ni­ør. At kun­ne over­skue en for­tæl­lings pro­ces mere end “poe­tisk pen­ne­før­sel af sætninger”
 • Struk­tur og dramaturgi
  Dra­ma­tur­gi­kas­sen er grun­dred­ska­bet til at sik­re, at du har en dra­ma­tisk histo­rie og til at sik­re, at den har en slut­ning, vi ikke hav­de gæt­tet 100 sider i forvejen.
 • For­tæl­ler­stem­me
  Hvis en gam­mel­jom­fru for­tæl­ler om sit før­ste og ene­ste kys, lyder det på en måde. Når en for­hær­det pun­ker­pi­ge for­tæl­ler om det sam­me, lyder det ander­le­des. Det er afgø­ren­de for hvil­ken som helst for­tæl­ling, hvem det er, der fortæller.
 • Gåden og de syv slør
  “Det var lige­som på film” siger man i fol­kemun­de, for­di det ople­ves magisk, gåde­fuldt, lar­ger than life. Hvor­dan sør­ger du for, at din for­tæl­ling har til­stræk­ke­lig med gåde, sor­te hul­ler, så publi­kums imag­i­na­tion iværksættes.
 • Afsæt­ning og forfatterdisciplin
  Der kun­ne opvar­mes metro­po­ler med ufær­di­ge manuskrip­ter for­di man begyn­der, men ikke har krav til sig selv om at slut­te. Nog­le disci­pli­ner og ritu­a­ler for for­fat­te­re har vist sig at være frugt­ba­re. Dem præ­sen­te­res du for.

…fået over­blik, ram­mer­ne og struk­tu­ren, til at sam­le de ting der farer rundt i mit hoved.”

På for­fat­ter­sko­len gør Arentzen dig til hoved­ka­rak­te­ren, for­stå­et som, at du klæ­des på, så du tror på dit stof, din ide, din kom­po­si­tion, som du måske ikke har bet­rå­dt end­nu. Frem­over i dit skri­ve-liv vil du kun­ne hive de red­ska­ber ned fra kur­sus­hyl­der­me, så du ikke går i stå, men får kastet dig vide­re ud i det du har drømt om – og bli­ver fær­dig. Den sekun­dæ­re effekt vil være, at du får skær­pet din for­tæl­lestem­me og dros­let din selv­for­døm­mel­se ned og blir mere loo­se med det at skrive.

For­fat­ter­sko­len er for dig, der drøm­mer om at skri­ve, bli­ve for­fat­ter, dra­ma­ti­ker, manuskript­for­fat­ter eller for dig som ger­ne vil ha nog­le tri­cks og fidu­ser, så din dan­skun­der­vis­ning bli­ver lyst­fuldt for ele­ver­ne, for­di det for­fat­ter­kur­set har lært dig er lige til at gå hjem og bru­ge over­for en sam­ling ele­ver, der ikke har ople­vel­sen af, at de kan ska­be fortællinger.

Regn med stor spænd­vid­de i alder; en fjor­tenårig kan skri­ve noget fan­ta­stisk og der var en firs-årig mand, der for to år siden skrev den stør­ste fran­ske sællert.

 

Del­ta­ge­re på for­lø­bet i sid­ste efter­år udta­ler bl.a.:

- Jeg hav­de – inden vi star­te­de, en mas­ser tan­ker, idéer og dele af en histo­rie, som fór rundt i mit hoved, som for­vir­re­de og hoved­lø­se høns. Jeg har på kur­set fået et over­blik, ram­mer­ne og struk­tu­ren, til at sam­le de ting der farer rundt i hoved.

- En stor glæ­de ved at være en del af et for­fat­ter­team in spe. Jens’ entu­si­as­me har været beri­gen­de og så har jeg fået gode værk­tø­jer til at kom­me i gang med at skri­ve. Og et pust til selv­vær­det, for­di jeg turde.

-  Det var en stor over­ra­skel­se for mig, at jeg har kun­net skri­ve 3 novel­ler på 6 uger. At jeg har kun­net skri­ve mig igen­nem en trau­ma­tisk ople­vel­se. Jeg fik mod til at tage hul på andre for­tæl­lin­ger, der egent­lig er smer­te­ful­de, men som ger­ne vil fortælles.

 

Prak­tisk info

Kur­set løber over 6 ons­da­ge kl. 18.00 – 21.00, med start den 6 oktober:

6., 13., 20. og 27. okto­ber, 3. og 10. november

 

Kur­sus-loka­li­tet;

Skt. Johan­nes Går­den, Bleg­dams­vej 1B, 2200 København

 

For­plej­ning

Der er kaf­fe, te og vand ad libitum.

 

 

Om Under­vi­se­ren

Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­re dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

 

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “For­fat­ter­kur­sus med Jens Arentzen – Roma­ner fødes af sig selv om natten…”