Bar­net Byen og Ver­den – Lydbog

DKK 190,00 inkl. moms

Jens Arentzen har indlæst sin roste bog, til belastede og lukkede børn, unge og voksne – og til dé mennesker og dét samfund, der skulle have set dem...

"…en befriende bog!"

"...fuldstændig fantastiske tekster om mennesker, relationer og nutids problematikker."

"...Fantastisk, anderledes fabulerende og virkelig skarp og dyb fortælling om tilknytningens betydning - og om svaghederne ved det professionelle arbejde og ved vores samfund."

Teknisk info:

Varighed 3 timer 57 min

Lydbogen leveres via et download-link til din email i mp3 format.

 

Varenummer (SKU): 210-1-1 Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Jens Arentzens bog til bela­ste­de og luk­ke­de børn, unge og voks­ne – og til de men­ne­sker og det sam­fund, der skul­le have set dem.

… Arentzen er ubarm­hjer­tig som en bød­del – kær­lig som en mor..!

Der sid­der men­ne­sker i dan­ske afkro­ge og ven­ter på, at livet skal tage sin begyn­del­se og men­ne­sker, der er gået ned med stress af alt for meget arbejds­liv. Der er lede­re, der er ban­ge for sine med­ar­bej­de­re og for at stil­le sig op uden power points. De træ­ner tri­at­lon i håb om at bli­ve robu­ste. Der er børn, der både er for­lad­te, alko­ho­li­ke­re og ban­de­med­lem­mer, inden de er 12 og der er børn, der køres i klap­vogn ind­til de er 7, der ikke har lært at tage kon­flik­ter og hvis ene­ste ven er deres iPad.

Det moder­ne sam­fund er kom­plekst, man­ge­si­det og ble­vet spe­ci­a­li­se­ret. Den ene ende ved ikke, hvad den anden ende gør og medi­ci­nen er ”Du skal bare rin­ge, hvis der er noget”, 7 goder vaner, Enne­a­gram­met og ”Ansva­ret for egen læring”. Det fyger omkring med buzz words, det ene bed­re end det andet – sam­ska­bel­se, men­ta­li­se­ring, aner­ken­del­se og ”den gode rela­tion”. Men er vi inde ved ker­nen om men­ne­ske­li­vet? Hvor­når det tri­ves eller for­går – i armod af mobil­te­le­fo­ner. ”Ring, hvis der er noget!”

…Enormt stær­ke ord…smukt, æste­tisk og ram­men­de – føler mig for­stå­et i min egen reaktion.”

…Når man læser Arentzens tek­ster får man grund­sten til eget hus !”

…Arentzen er så sind­sygt dyg­tig til at sæt­te ord på noget, som er så vig­tigt for mennesker”

Tek­nisk info:

Varig­hed 3 timer 57 min

Lyd­Bo­gen leve­res via et down­lo­ad-link til din email i mp3 format.

Lyd­bo­gen er opta­get på det skøn­ne Skjol­de­næs­holm i hjer­tet af Sjæl­land og på Ama­ger i København.

Tek­nik; Oli­ver Bruun Ras­mus­sen og Sti­ne Ankerbo.

Pro­duction; Koda Kas­per Hansen

 

Læs mere her:  http://www.barnetbyenogverden.dk/

Om for­fat­te­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­re dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

 

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Bar­net Byen og Ver­den – Lydbog”