Bar­net Byen og Verden

DKK 190,00 inkl. moms

Jens Arentzens bog til belastede og lukkede børn, unge og voksne – og til de mennesker og det samfund, der skulle have set dem.

 

"…en befriende bog!"

 

"...fuldstændig fantastiske tekster om mennesker, relationer og nutids problematikker."

 

"...Fantastisk, anderledes fabulerende og virkelig skarp og dyb fortælling om tilknytningens betydning - og om svaghederne ved det professionelle arbejde og ved vores samfund."

Kategori:
Del på sociale medier

Beskrivelse

Jens Arentzens bog til bela­ste­de og luk­ke­de børn, unge og voks­ne – og til de men­ne­sker og det sam­fund, der skul­le have set dem.

… Arentzen er ubarm­hjer­tig som en bød­del – kær­lig som en mor..!”

Der sid­der men­ne­sker i dan­ske afkro­ge og ven­ter på, at livet skal tage sin begyn­del­se og men­ne­sker, der er gået ned med stress af alt for meget arbejds­liv. Der er lede­re, der er ban­ge for sine med­ar­bej­de­re og for at stil­le sig op uden power points. De træ­ner tri­at­lon i håb om at bli­ve robu­ste. Der er børn, der både er for­lad­te, alko­ho­li­ke­re og ban­de­med­lem­mer, inden de er 12 og der er børn, der køres i klap­vogn ind­til de er 7, der ikke har lært at tage kon­flik­ter og hvis ene­ste ven er deres iPad.

Det moder­ne sam­fund er kom­plekst, man­ge­si­det og ble­vet spe­ci­a­li­se­ret. Den ene ende ved ikke, hvad den anden ende gør og medi­ci­nen er ”Du skal bare rin­ge, hvis der er noget”, 7 goder vaner, Enne­a­gram­met og ”Ansva­ret for egen læring”. Det fyger omkring med buzz words, det ene bed­re end det andet – sam­ska­bel­se, men­ta­li­se­ring, aner­ken­del­se og ”den gode rela­tion”. Men er vi inde ved ker­nen om men­ne­ske­li­vet? Hvor­når det tri­ves eller for­går – i armod af mobil­te­le­fo­ner. ”Ring, hvis der er noget!”

…Enormt stær­ke ord…smukt, æste­tisk og ram­men­de – føler mig for­stå­et i min egen reaktion.”

…Når man læser Arentzens tek­ster får man grund­sten til eget hus !”

…Arentzen er så sind­sygt dyg­tig til at sæt­te ord på noget, som er så vig­tigt for mennesker”

Tænk hvad sam­fun­det ku spa­re og hvad men­ne­sket ku spa­re af lidel­se hvis vores over­spe­ci­a­li­se­re­de sam­fund ikke kun så på ‘skul­de­ren’ eller ‘mis­bru­get’ men så på det hele men­ne­ske. Vi kom­mer alle et sted fra og har alle ‘været ude for noget’, men vi tæn­ker hver­ken øko­no­misk eller men­ne­ske­ligt på ‘det hele menneske’.

 

Det koster mili­ar­der af kro­ner at stress får lov til at udvik­le sig til inf­lam­ma­tion og ska­be sygdomme.

 

Det koster for­mu­er af men­ne­ske­lig lidel­se at ingen opda­ge­de at man aldrig sov og kun var på stof­fer for­di man har været så ban­ge, så ban­ge i det hus hvor man vok­se­de op hvor der var så pænt med to garager…

 

Med Arentzens bog blir man klar over at vores orga­ni­se­ring af sam­fun­det at kom­mu­ner står med det pre­ven­ti­ve og det er sta­ten der tager over når det blir stats­ho­spi­ta­ler og genop­træ­ning og overførselsydelser.

 

Der er stærk behov for for­bed­ring og ikke mindst nytænk­ning og en fun­da­men­tal ind­sigt i men­ne­skets natur og deres relationer.

 

Læs mere her:  http://www.barnetbyenogverden.dk/

Om for­fat­te­ren
Jens Arentzen er entre­pre­nør, udvik­ler og kata­ly­sa­tor for men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter. Han kan som få jong­le­re mel­lem tan­ker, følel­ser og det syste­mi­ske. Han hol­der man­ge bol­de i luf­ten og kon­cen­tre­re dem til vær­di­ska­ben­de resul­ta­ter. Han er skat­tet råd­gi­ver, kon­su­lent, under­vi­ser, fored­rags­hol­der, pris­be­løn­net sku­e­spil­ler, instruk­tør og manuskript­for­fat­ter. Du skal stå tid­ligt op, hvis du skal kon­kur­re­re med hans ind­sigt i den men­ne­ske­li­ge eksi­stens og evnen og modet til at udtryk­ke den. Ingen går ube­rør­te fra mødet med Jens Arentzen.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Bar­net Byen og Verden”