Under­vis­ning

Jens Arentzen til­by­der under­vis­ning, der hjæl­per dig med din for­mid­ling, så din evne til at kom­mu­ni­ke­re og kom­me ud over ram­pen bli­ver stærkt for­ø­get. Under­vis­ning kan fore­gå i hold, i sto­re for­sam­lin­ger, for en lil­le luk­ket kreds, på engelsk, dansk – eller kropssprog 🙂

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.