Træ­ning af trænere

En vig­tig og stor opga­ve for mig er at ‘træ­ne træ­ner­ne’, at hjæl­pe under­vi­se­re til at for­må mere med deres under­vis­ning, at få men­ne­ske­for­vand­le­re såsom tera­pe­u­ter, psy­ko­lo­ger, instruk­tø­rer og deci­de­re­de træ­ne­re på poli­tisko­le, lede­re i kom­mu­ner eller lære­re på gym­na­siesko­ler til at stå sik­re­re i sko­e­ne og opnå mere udbyt­te med deres virke.

Hvis der er nogen, som ofte bli­ver meget ale­ne til­ba­ge i ver­den og ikke får fyldt tan­ke­ne op, så er det alle dem der gi’r til os andre – jeg gi’r meget ger­ne til dem – i hold, i enkelt-ses­so­ner eller til det, der er behov for.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.