Refe­ren­cer

Dan­marks Radio
Politiken
TV2 Danmark
Dansk Bygningsarv
TDC
IDA forsikring
Alcatel
Lundbeck
Netdesign
Copen­ha­gen Insti­tu­te for Futu­re Studies
Køben­havns Kommune
Undervisningsministeriet
Finansforbundet
EU-Kommisionen
Velux
ISS
Phillips
Novo Nordisk
Vestas
Region Hovedstaden
Auditiva
SBS Discovery
FADL Hovedforening
Bed­re Psy­ki­a­tri – Vordingborg
Land­bo­for­e­nin­gen Limfjord
Fødevareinstituttet
Firehøjeskolen
Astra­Ze­na­za A/S Danmark
Bed­re Psy­ki­a­tri – Loka­laf­de­lin­gen i Brøndby
Cen­ter for Børn og Unge – Region Syddanmark
Elgiganten
Cirque A/S
Regions­ho­spi­ta­let – Randers
Bør­ne­hu­set – Søbæk
Kærbyskolen
Sto­fa A/S
Sund­hed go Omsorg – Esb­jerg Kommune
Grundfos
Cph­bu­si­ness – Copen­ha­gen Busi­ness Academy
Bork Havn Efterskole
Actors Art
Cen­ter for Tvær­fag­lig Fore­byg­gel­se – Aal­borg Kommune
Hjør­ring Kommune
Brøn­der­s­lev Kommune
Efter­sko­len ved Nyborg
Job­cen­ter Jammerbugt
Den Dan­ske Dyr­læ­ge­for­e­ning – dan­ske Veterinærer
LU Lands­for­e­nin­gen af Ungdomsskoleledere
DH Fre­dens­borg – Dan­ske Handicaporganisationer
Efter­sko­le­for­e­ning – Region Midt og Vest
Lol­land Kommune
Tryg­Fon­den Kystlivredning
Favrskov Gymnasium
NCC Con­struction Danmark
Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal – Aarhus
Sie­mens Wind Power A/S
Søndersøskolen
Dansk Magisterforening
Moderniseringsstyrelsen
Politiet
Coolrunner
AnyMac
Rela­tions­fa­brik­ken ApS
IFF Industrifarmaceutforeningen
Mun­ck Gruppen
Dansk Blindesamfund
EAL – Erhvervsa­ka­de­mi­et Lillebælt
Sch­nei­der Electric
Ros­borg Gym­na­si­um og HF
Køben­havns Uni­ver­si­tet Fim og Medievidenskab
Køben­havns pro­fes­sions­højsko­le – Insti­tut for tera­pe­ut og jordemoderkundskaber,
Lundbeck
Den Soci­a­le Virk­som­hed, Region Hovedstaden
IBM
Hal­dor Topsøe
Fami­liesko­len i Gladsaxe
heartland
ap møller
undervisninfsministeriet
køben­havn kommune
stressklinikkerne
aal­borg kommune
fami­liepke­nen aalborg
the Danish Colo­ny & Fri­ends in Kuwait
Blakstad syke­hus NORGE
Uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let i Trom­sø Norge
Nic Waals Insti­tutt, Oslo Norge
Åse­brå­ten bar­nep­sy­ki­a­tri­ske kli­nikk, Fredrikstad
Man­dal Kom­mu­ne Norge
Nor­ge Fylkesmannen
Syke­hu­set Buskerud
Øst­norsk Kompetansesenter
for rus og auhengighetsspørgsmål
Kri­sti­ans­sand Kom­mu­ne, norge
Bar­ne, ung­doms og fami­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) norge
Aar­hus Universitet
Aar­hus Kommunehospital
Rigshospitalet
nor­disk film
den dan­ske filmskole
Ber­ling­s­ke Tidende
BT
Hoste­bro Kommune
Hol­bæjk Kommune
Sla­gel­se Kom­mu­ne Misbrugscenter
det dan­ske filminstitur
dan­marks lærerhøjskole
kulturministeriet
Stu­dio Ola­fur Eliasson
TV2
EM Nordic
Hel­lerup Pædagogseminarium