Pro­jek­t­ud­vik­ling

Råd­giv­ning, der hjæl­per dig med dit pro­jekt, din bog, din film, din kar­ri­e­re eller andet, der måske ikke skal stå dér, hvor det står, ind­pak­kes i dét, det er pak­ket i – eller helt skal ha’ et andet liv, form, flow, formål.

Jeg har været udvik­ler og med­ud­vik­ler på man­ge spil­le­film, doku­men­ta­ri­ske og fik­tio­nel­le, bøger, ‘doku­men­ta­ri­ske’ og fik­tio­nel­le, spil, tea­ter, tv-seri­er, for­ret­nings-ide­er, livs-ide­er og, ja, bør­ne­ha­ver: Kun­ne de se ander­le­des ud, end de gør, og kun­ne de ha’ et andet for­mål (det kan de)…

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.