Webs­hop

Vi har nog­le digi­ta­le pro­ble­mer med vores webs­hop. Du kan even­tu­elt fin­de hvad du ønsker her: basiclearning.dk, ellers skriv til den­ne mail hvad du ønsker at købe. Så sen­der vi varen og sør­ger for beta­ling omgående.

bogholder@jensarentzen.com

 

 

Styrk din kommunikation

Se at få mundt­lig­he­den lært! I sin nye bog ‘Styrk din kom­mu­ni­ka­tion’ lærer sku­e­spil­ler, fored­rags­hol­der og instruk­tør Jens Arentzen dig kun­sten at kom­mu­ni­ke­re. Du vil i bogen bli­ve præ­sen­te­ret for ‘Arentzens Meto­de’, der giver dig enk­le og hånd­gri­be­li­ge red­ska­ber, som gør dig i stand til at gen­nem­fø­re ægte, ind­le­ven­de og dyna­misk kom­mu­ni­ka­tion – både pro­fes­sio­nelt og i pri­va­te sammenhænge.

Mono­lo­ger

…er “stem­mer” der for­sø­ger at over­be­vi­se sig selv om deres løs­nin­gers rig­tig­hed på et emo­tio­nelt pro­blem, hvor­i­mod vi “læse­ren” bli­ver mere og mere foru­ro­li­ge­de – og gri­nen­de – over dis­se karak­te­rers umu­li­ge for­kla­rin­ger, selv-ind­sigt og vir­ke­lig­heds­be­døm­mel­se, der næsten ved kon­se­kvent fra­væl­ger en liv­gi­ven­de løsning.

Bar­net, byen og verden

Jens Arentzen udgi­ver bog til bela­ste­de og luk­ke­de børn, unge og voks­ne – og til de men­ne­sker og det sam­fund, der skul­le have set dem.

Sku­e­spil­le­rens værktøjer

En kon­kret skridt for skridt-ind­fø­ring i sku­e­spil­le­rens meti­er. Jens Arentzen frem­læg­ger de meto­der og tek­nik­ker, der lig­ger til grund for den til­sy­ne­la­den­de magi­ske, ube­svæ­re­de og bevæ­gen­de præstation.Bogen for­tæl­ler i det før­ste for­løb om de grund­for­ud­sæt­nin­ger, hvori man skal for­stå sku­e­spil: som et spil der sæt­tes til skue – en kun­stig, udhæ­vet fore­te­el­se, der i sin natur intet har med ægt­hed at gøre, men kan frem­stå ægte – for et publikum.

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer DVD

DVD med 2 timers spil­le­tid. – fire under­vis­nings­ses­sio­ner i sku­e­spil­le­rens meto­de og tek­nik. Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer er en unik pro­gram­ræk­ke, hvor den som vil lære – eller lære andre -»at træ­de op« kan få for­bløf­fen­de kon­kre­te anvis­nin­ger fra een af lan­dets dyg­tig­ste sku­e­spil­le­re, instruk­tø­rer og undervisere.