Kon­su­lent

Jeg råd­gi­ver insti­tu­tio­ner, for­ret­nin­ger, orga­ni­sa­tio­ner, start-ups, kom­mu­ner, sty­rel­ser og for­e­nin­ger med at se sko­ven fra en ny vin­kel, at ska­be frugt­bar­hed, befri­el­ser og løs­nin­ger. Jeg faci­li­te­rer også pro­ces­ser for ledel­ses­teams, så de selv kom­mer til klar­hed om 2020-pla­ner, ker­ney­del­ser og veje at gå.

Af stør­re kon­su­len­top­ga­ver har været Aal­borg Kom­mu­nes Han­di­ca­paf­de­ling, Any­Mac og Fundraisoren.dk.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.