Instruk­tion

Jeg er instruk­tør af film, tea­ter, tv, radio og præ­sen­ta­tio­ner. Og jeg intru­e­rer instruk­tø­rer i ‘at instru­e­re’, et fag, der er under­kendt, måske for­di ‘man ikke ser deres arbej­de’, men resul­ta­tet med sku­e­spil­le­re, lys og lyd. Men der er alt­så nogen bag­ved, der får en med­vir­ken­de til at tur­de, og nogen bag­ved, der har tænkt en tan­ke, udvik­let et kon­cept og med­brin­ger en inten­tion. Sån een er jeg.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.