Hjælp i Livet – syste­misk og emo­tio­nel per­son­lig samtale

Video: Se Jens Arentzen for­kla­re, hvor­dan man hjæl­per et bela­stet barn.

Har du ondt i livet, for meget tan­ke­myl­der, eller er du i tvivl, så skal du snak­ke med nogen. Du bli­ver ikke hver­ken klo­ge­re lyk­ke­li­ge­re eller let­te­re ved at gå med det selv og grue over det eller at håbe på et svar.

Du bli’r til – på godt og ondt – i et møde.

Og jeg til­by­der at tale med dig, at hjæl­pe dig, at gi’ dig luft under skør­ter­ne og vind i håret. Jeg er ikke tera­pe­ut, men instruk­tør, der har sam­men­sat en tem­me­lig hjælp­som til­gang, der vir­ker, for­di den går direk­te i dét emo­tio­nel­le, dét syste­mi­ske, i livsenergien.

Pri­ser

  • Før­ste ses­sion à to timer: 1600 kr.
  • Efter­føl­gen­de sam­ta­ler à 2 timer: 2500 kr.
  • Du kan få et klip­pe­kort på 5 gan­ge for 11.500 kr. – med mulig­hed for en afdragsordning
  • Før­ste tele­fon-sam­ta­le à en time: 500 kr. Der­ef­ter laver vi en afta­le med tider og pri­ser, der kan pas­se dig.

a

  • Der kan også laves for­løb på tele­fon, så koster det 750 kr pr time. 

Jeg sam­ta­ler med høj og lav, ung og gam­mel. Jeg arbej­der under kon­su­len­treg­ler­ne om tavshedpligt.

Udta­lel­ser

… jeg kan mær­ke at jeg er nået læn­ge­re på halvan­den måned hos dig Jens, end jeg er med to for­skel­li­ge psy­ko­lo­ger på 2 år.

 

TAK af hele mit hjer­te for den dør du fik åbnet – det er helt vildt, hvad du har gjort for mig. Jeg er dig evig tak­nem­me­lig, og jeg sen­der dig ofte en varm tan­ke – det skal du vide.

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.