For­fat­ter, dra­ma­ti­ker og manuskriptforfatter

Jeg skri­ver. Essays, tek­ster, roma­ner, dra­ma­er, film, tea­ter­styk­ker. Doku­men­ta­risk som fik­tio­nelt, kort som langt. Sati­re som klo­ge vær­ker (der også kan være sati­ri­ske – hvil­ket fak­tisk er en rig­tig god grund-recept; uden let­hed gri­ber man hver­ken en læser eller en oplever ).

    Fore­spørg eller stil et spørgs­mål ang. den­ne ydelse

    Send en ufor­plig­ten­de fore­spørgsel på den­ne ydel­se, eller stil blot et opkla­ren­de spørgs­mål vedr. den­ne ydel­se, ved at udfyl­de kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Alter­na­tivt kan du sen­de en mail til manager@jensarentzen.com.