Fored­rag

Jens Arentzen er uden tvivl en af de mest benyt­te­de fored­rags­hol­de­re i lan­det, som gang på gang får abso­lut topka­rak­te­rer. Han kan ska­be en unik stem­ning, når han i sam­spil med publi­kum løf­ter taget med sine fored­rag om empa­ti, nær­vær, kom­mu­ni­ka­tion og moti­va­tion – fyldt med mas­ser af humor. Få en ople­vel­se som I aldrig glem­mer! Jens Arentzens fored­rag er fan­ta­sti­ske, ind­le­ven­de, mor­som­me og med meget høj ener­gi. Der er garan­ti for en god ople­vel­se, som sam­ti­dig moti­ve­rer og flyt­ter publi­kum! Hør en af lan­dets abso­lut bed­ste fored­rags­hol­de­re. Jens har holdt i tusind­vis af fored­rag lan­det rundt.

Fored­rag med Jens Arentzen boo­k­es gen­nem Athe­nas – Dan­marks stør­ste for­mid­ler af fored­rag, hvor du også kan se eksemp­ler på fored­rag, Jens Arentzen afholder.

Book fored­rag via Athenas

Anbe­fa­lin­ger

Jens’ fored­rag var inter­es­sant, medri­ven­de, under­hol­den­de og pro­vo­ke­ren­de. Lige­som vi hav­de ønsket det og meget mere til. Han for­må­e­de at sæt­te nog­le vig­ti­ge tan­ker igang omkring betyd­nin­gen af kom­mu­ni­ka­tion mel­lem men­ne­sker. Han var oplagt, for­be­redt, kon­stant på. I sin kon­takt med publi­kum var han ved­rø­ren­de og nær­væ­ren­de, egent­ligt et prag­t­ek­sem­pel på sin egen “for­kyn­del­se”.

Lou­i­se Dhira­ni, Obert­hur Technologies

Det var intet min­dre end fan­ta­stisk. Stor tak til Arentzen, som har efter­ladt ind­tryk hos os, som vi ikke vil glem­me. Vi husker ham!

Annet­te Holck, Finansforbundet

Jens er gan­ske enkelt helt fan­ta­stisk. Han rør­te til­hø­rer­ne på den helt rig­ti­ge måde. Og hold da helt k…, hvor han giver sig selv.

Pre­ben Mey­er, Niels Brock

Han var meget godt for­be­redt og han hav­de sat sig ind i hvil­ket behov vi hav­de. Fored­ra­get var uden tvivl en suc­ces. Plan­læg­nin­gen var vig­tig for os, så det var godt at ople­ve, at det mate­ri­a­le vi hav­de sendt frem på for­hånd og at den tele­fon­sam­ta­le vi hav­de haft fun­ge­re­de som bag­grundstæp­pe for fored­ra­get, og at vi kun­ne til­ret­te­læg­ge det efter­føl­gen­de arbej­de, så det gav mening og så der var en rød tråd mel­lem fored­rag og det arbej­de vi selv lave­de bagefter.

Char­lot­te Ege, Hor­sens HF og VUC

Vi har fore­ta­get en eva­lu­e­ring af vores med­ar­bej­der­døgn, på en Sca­la fra 1–5 sco­res oplæg­get til 4,52 – hvil­ket er ret flot. Fle­re at vores folk har sagt at det her det kan vi brug til noget.

Sus­sie Per­s­son, DSB

Fan­ta­stisk. Jens skar kagen præ­cist som den skul­le skæ­res – dag­ple­je­re, pæda­go­ger, lære­re, psy­ko­lo­ger, soci­al­rå­d­gi­ve­re fik for­talt en alvor­lig for­tæl­ling pak­ket i en humo­ri­stisk ram­me, og Jens efter­lod dem rør­te og eftertænksomme.

Ellen Jen­sen, Gribs­kov Kommune

Jens Arentzen del­te sine ople­vel­ser på en meget per­son­lig og nær­væ­ren­de måde, som rør­te alle i for­sam­lin­gen på 400 men­ne­sker. Han for­må­e­de at ska­be et møde med hver enkelt del­ta­ger, – det var sim­pelt­hen umu­ligt ikke at for­hol­de sig til hans bud­skab om at tage kon­takt til de børn, som man møder i det dag­li­ge. Bar­nets per­spek­tiv når mor eller far er psy­kisk syg blev leven­de­gjort. Jens Arentzen for­mid­le­de sit bud­skab ind i den sam­men­hæng, som vi hav­de ønsket. Et fan­ta­stisk møde – intet mindre.

Karin Ouds­ho­orn, Vej­le Kom­mu­ne, Bør­ne- og Ungeforvaltningen
Læs fle­re anbefalinger