Spæk­hug­ger Træning..!

I det Syd-vest­li­ge Spa­ni­en fore­går der usæd­van­li­ge hæn­del­ser i hav­ne­ne tæt mod Portu­gal. Spæk­hug­ge­re efter­sæt­ter sejl- og motor­bå­de og tor­pe­de­re dem, i flok. De kaster sig ind mod både­ne og for­sø­ger at tor­pe­de­re og kæn­tre dem eller smadre både­ne til pin­de­bræn­de hvis de kun­ne, hvad er svært da man­ge er lavet af glas­fi­ber. Det er usæd­van­ligt. Spæk­hug­ge­re ple­jer almin­de­lig­vis at være lege­sy­ge væs­ner med os men­ne­sker ihvert­fald, og svøm­me med sejl­bå­de og føl­ge trop når en kajak eller kano bry­der van­det til havs, men ikke her. Er det nog­le sær­li­ge vre­de spæk­hug­ger-typer vi ople­ver her, med testoste­ron-for­styr­rel­se eller hvad fore­går der.
Span­ske dyr­læ­ger har ind­sam­let fotos og video­er af de angri­ben­de hval-fisk og kan dér se at spæk­hug­ger­ne er arre­de og sår­e­de på fin­ner, hale og bug, som hav­de ski­be sej­let over dem eller skibs­mo­tor-pro­pel­ler skam­fe­ret dem. Spæk­hug­ger­ne har været udsat for cho­ke­ren­de trau­ma­tisk hæn­del­se og nu slår de til­ba­ge – godt nok ikke mod de rig­ti­ge foru­ret­te­re, men mod det der lig­ner – bare synet, lyden eller bevæ­gel­sen af båd.
Sån fun­ge­rer vores følel­ser, vi gem­mer duf­ten, situ­a­tio­nen, ener­gi­en i bela­sten­de hæn­del­ser og rea­ge­rer når vi bare ‘duf­ter’ et split af sam­me situ­a­tion vi har ople­vet før.
Vi men­ne­sker har dog ikke spæk­hug­ge­rens for­svars­møn­ster, at angri­be alt hvad der lig­ner det der ram­te os. Vi flyr. Gem­mer os, inde på værel­set, under dynen og får ‘at træk­ke os’ som livs-udvej og livs-form.
Så ban­ge er vi for at møde ‘belast­nin­gen igen’ så man­ge helt træ­der ud af livet, for alt kan min­de ‘om det der ske­te engang’. Og sån i æng­stel­sens vold er der ikke noget at sige til at angst-diag­no­ser, stress, depres­sion og selvska­de lig­ger højt på tids-baro­me­tret. Vi har aldrig lært i flok ‘at gi’ igen’, gi’ vre­den luft og få tømt uretten.
Måske vil­le spæk­hug­ge­re være gode rol­lemo­del­ler for frem­ti­dens lære­re, pæda­go­ger, for­æl­dre, psy­ko­lo­ger, og tera­pe­u­ter – at lære os at ret­te vores vre­de ud – og ikke la’ vre­den slå ind i os selv..!