Der Er En Grund-egen­skab Vi Ikke Træner..!

Der er en grund-egen­skab vi ikke træ­ner – at hol­de ud – udhol­den­hed. At bli­ve ved, selv­om ‘det er svært’. At fær­dig­gø­re sit arbej­de, sit pro­jekt eller sin opga­ve. Selv om man blir’ træt, øm, det reg­ner eller reg­ner med tan­ke­myl­der om ‘at det er nok ikke så godt et pro­jekt alli­ge­vel’, ‘jeg duer nok hel­ler ikke til den slags’ eller jeg gider sgu ikke..!
Når nogen siger ‘gider ikke’ skal du spid­se øre, for det er løgn, et dæk­ke over noget andet, at man er ban­ge – måske end­da ban­ge for sin egen suc­ces, så er det mere trygt at ‘være træt’, ‘jeg nåe­de det ikke’, – ‘det var svært’.
Det er her man bur­de begyn­de, i sko­len, i bør­ne­ha­ven, på et hvert uni­ver­si­tet – at gen­nem­fø­rer. Alle kan få ide­er, ja tons­vis af dem, løse fug­le, men hvem kan gen­nem­fø­re – bare een – ide, et pro­jekt – helt til ende ! At sæt­te os noget for – og så gen­nem­fø­rer – uan­set at de andre er til fest, at der er net­flix på skær­men, bre­aking news eller tvivl og tan­ke­my­ri­a­de om pro­jek­tets hold­bar­hed, om for­tæl­lin­gens, om far­ven på huset egent­lig også er velvalgt. Mal huset fær­digt kam­me­at – men nu !
En god fod­bold­spil­ler klør på og veed inde­ni at han / hun kan ven­de kam­pen, selv i de sid­ste minut­ter, og gir’ ikke op, for­di de andre råber grim­me ting eller for­di man blev for­pu­stet eller begyn­der at tæn­ke om man egent­lig også er fod­bold­spil­ler. – Stay on the tra­ck buddy !
Når alt kom­mer til alt hand­ler det om vil­je – også når det regner..!
Men det udfor­dres man ikke på hvis der kun er hyg­ge­sød­me omkring een, den sto­re tv-pak­ke og ingen der udfor­drer dig på at ska­be – til ende…
Tænk at leve op som lil­le barn i en kul­tur hvor grund-mot­to­et lyder – vi giver bare op du..!