Så blir’ det nemt for dig..!

Før­ste gang jeg kom på spo­ret af tan­ken var på Film­sko­len hvor en bega­vet under­vi­ser stil­le­de spørgs­mål ved vores for­ud­fat­te­de for­stå­el­ses-appa­rat omkring når man skul­le lave inter­views. Vi instruk­tø­rer der skul­le lave inter­view med men­ne­sker, skul­le jo få afta­len i kas­sen og få måske trav­le men­ne­sker til at med­vir­ke. For alle som een af os var vores til­gang at rin­ge og sige hej hej og at vi kan gøre det hur­tigt og skal nok sør­ge for at det ikke kom­me til at for­styr­re noget i dit trav­le liv. Dét der var øjenåb­ne­ren var – at dén til­gang vi gav vores inter­view – er en ned­vur­de­ring af den inter­viewe­des betyd­ning, af den kom­men­de films betyd­ning og til syven­de og sidst af ens egen følel­se af betyd­ning – væsent­lig­hed – og angst for at fyl­de. For det er det mod­sat­te man skal gøre – vi skal IKKE gøre opta­gel­sen bare kort for det er nem­lig vig­tig dét der skal siges og DU er vig­tig, der kan sige så noget, så du skal afsæt­te meget tid til inter­viewet. – Et møde, et for­hold skal koste noget og ikke bare være ‘tjuhej tjuhej han bore­de slet ikke’. Det er den sam­me fejl-tænk­ning vi gør inden for den moder­ne sund­heds­ple­je og moder­ne sund­heds­tek­no­lo­gi-udvik­ling. Vi siger vi udvik­ler smar­te apps og webs for så bli­ver det enormt nemt for dig og så kan man bare lige selv gå ind og vup­ti. Men der­ved for­står vi ikke at det er ikke tjuhej vup­ti ding ding IT men­ne­sker har brug for, men til­lids­ful­de møder med men­ne­sker og betyd­ning. Medi­cinsk lyk­ke er ikke vup­ti-kviks’ og så kan du kla­re det hele selv, men con­nections – men­ne­ske­lig con­nection og ikke dén fra Nem-id. – Løs­ning på syg­dom er ikke pil­len men ordent­li­ge møder med mennesker…