Ræv Vog­te Gæs..!

Hvis der er noget der er til­skuds­mid­ler til så er det til it-løs­nin­ger inden­for sund­heds-sek­to­ren, smar­te apps og ‘gør det selv-web-sider’ så ‘man er fri for hospi­ta­let, lægen, sygeplej­en’ og sam­fun­det kan spa­re pen­ge – tror vi..! Men man blir´ ikke rask af en I‑Pad, tvær­ti­mod råber læge-ver­de­nen op omkring det mod­sat­te, at men­ne­sker bli­ver syge af digi­ta­le devi­ces imel­lem men­ne­sker – der står i vej­en for kon­takt mel­lem børn og for­æl­dre, fami­lie over­ho­ve­det, venin­der, kam­me­ra­ter, kære­ster. Det er IKKE it-løs­nin­ger der afhjæl­per den acce­le­re­ren­de men­tale kri­se, den er årsa­gen. Men it-udvik­le­re der ikke selv har lært at con­necte til andre men­ne­sker, synes det er ski­de smart, det er det de kan: ‘tæn­ke’ og er sty­ret af ‘tan­ke’. Men det er ikke ‘tan­ke’ der gør os syge, men mang­len på con­nection – følel­se. Vis mig een ene­ste fami­lie i dag der ‘ikke lige skal se sms’ mens man er sam­men, eller en mor der skal like på Face­book mens hun ammer. At være sam­men, uden brug af pro­duk­ter – det er rig­tig far­ligt – både for ens for­svar­s­værk – der er ikke noget at gem­me sig bag, men blir nøgen og mær­ker. Og det er rig­tig rig­tig far­ligt for een af ver­dens stør­ste indu­stri­er der lever af at vi andre for­svin­der fra krop­pe­ne og ind i skær­me­ne ‘and stay on the channel’…

Der er en grund til at heste gnub­ber sig op af hin­an­den på marken..!