Hans For­æl­dre Var Lidt Kend­te Og Han Var Nok Også En Sær­lig Sen­si­tiv Dreng…!

Hans for­æl­dre var sån lidt kend­te og han var vist nok en sær­lig sen­si­tiv dreng, hvor dét så tog over, og nu går han rundt i en dansk provins­by, ubar­be­ret, mær­ket og for­mør­ket, i livet, af livet. Det er vist noget psy­kisk og vist nok også noget med alko­hol nogen­gan­ge. Tidens nu små dren­ge ‘dril­ler ham’ og får ham til at flip­pe helt ud og råbe og skæl­de, når de tir­rer ham og hiver i hans frak­ke – hvil­ke udbrud der kan kom­me fra dén engang så stil­le, køn­ne dreng, der nu er treds, med mave.
Han hav­de alt, et godt hjem, var musi­kalsk som for­æl­dre­ne, et godt hoved som man sag­de, men han fore­trak at være ale­ne og det lod man ham, og det var vel også vir­ke­lig­he­den der­hjem­me da for­æl­dre­ne hav­de travlt og var i fjern­syn og på lan­de­vej­en. Det blev han også dyg­tig til, at kla­re sig selv og man så ham efter­hån­den nu kun gå ud, når andre var hjem­me og spi­se, så var der fri bane for ham, der ‘ikke var til man­ge men­ne­sker’. Han gled ud af sko­len, lige­som han gled ud af klub, musik­ken og han måt­te støt­tes både øko­no­misk og sån med det almin­de­lig­ste af hans søde mor, når hun lige vend­te hjem­met. Man kun­ne se det blå lys fra hans com­pu­ter fra hans værel­se, det var altid tændt, und­ta­gen når han vist­nok var ind­lagt, på noget psy­kisk-noget eller noget med dét­der alko­hol, som blev tyde­ligt på vis­se dage når man så ham i Net­to og han lig­ne­de en bums. Mere og mere var det blå lys sluk­ket og i læn­ge­re og læn­ge­re peri­o­der var han eet eller andet sted hvor folk tog sig af ham, vist nok, for det vir­ke­de ikke rig­tig som om der kom gang i noget for ham, den sen­si­ti­ve dreng. Det er synd at han nu er ble­vet sky­de­ski­ve for onde dren­ges dril­le­ri­er, men jeg tror han er ble­vet dem kvit, ihvert­fald ser vi ham ikke så meget mere i gaden eller byen. Måske han har fået et job eller rejst til en anden by. Det er ihvert­fald godt at der er nogen der tog sig af ham…