Livs-Even­ty­rer­ne..!

Det er jo ikke så under­ligt at tv-seri­er, artik­ler og bøger, om Nord­ka­pe­ren og om at tage på even­tyr på det blå oce­an, er en sæl­lert. Dén livs­fø­rel­se er så langt langt langt væk fra hvor­dan vi lever vores liv, – at tage på val­sen, at sæt­te sig ombord i en last­bil og så se hvor vej­en og lyk­ken fører een hen. De fle­ste af os er der­i­mod bun­det af et job, som majo­ri­te­ten af os ikke vil anbe­fa­le nogen, men vi behø­ver pen­ge­ne for­di vi sid­der stramt i det, med bil og båd og bred­bånd – og så kan man jo ikke tage ud på livs-havet..! Tænk hvor man­ge der er til møder med kom­mu­nen, om dag­pen­ge, lønt­ilskud og bolig­støt­te – hvor det hæn­ger dem ud af hal­sen og hvor man­ge der går på arbej­de, der mær­ker ube­hag alle­re­de på vej i bilen der­hen. Vej­le­der­ne vej­le­der os i ‘den rig­ti­ge uddan­nel­se’, jobprøv­nin­ger og ‘det rig­ti­ge job-match’, for at hjæl­pe os og sik­re os – så vi kan stå ved ban­ko­ma­ten og få pen­ge­ne ud vi skal bru­ge når der skal købes bøger om even­tyr, bio­graf-bil­let­ter om livs­mod og tera­pi-timer, for at dul­me depres­sio­nen. Vel­færd er ikke kun et gode. Der er ble­vet lang vej til det blå ocean..!