Efter-for­tæl­lin­ger..!

Når en 8‑årig dreng mister sin far, der flyt­ter ud grun­det en skils­mis­se, står der en lil­le-mul­le til­ba­ge med en reak­tion. I dra­ma­tur­gi­en ( læren om dra­ma­et ) siger man at ‘det hand­ler ikke om hæn­del­sen der til­stø­der een, men om hvor­dan man rea­ge­rer på dét til­stød­te..!’ Og reak­tio­ner på tab er altid til ste­de og med­fø­rer næsten altid ‘en for­an­dret selv­fø­lel­se’, – selv­føl­ge­lig at ‘ha’ mistet’, men også og det er det væsent­li­ge her ‘at det er nok min skyld..!’ – Uden at nogen siger noget ( net­op ) laver man en for­tæl­ling og får en efter-følel­se, at jeg nok ikke var det værd, at det nok var min skyld, – jeg var der ikke nok, jeg var ikke elsk­vær­dig nok, far kun­ne ikke rum­me mig, jeg var for meget, for lidt – og ihvert­fald for­kert. Og så går man vide­re i livet, med skam i bun­den af sit hus. Man blir’ smed, AD’er eller lærer, men i bun­den af ens hus bor at ‘jeg ikke er vær­dig’, ‘man går fra mig’, ‘jeg mister altid’, ver­den er ikke for mig…

Men det er ikke bare børn der får en forv­re­det, men meget for­stå­e­lig ‘efter-for­tæl­ling’ efter et tab, en kræn­kel­se eller efter et brud. Det gør en med­ar­bej­der også, når hun ikke kan nå mails’­ne, patien­ter­ne eller nå at køre fra a til b på det kor­te kvar­ter. Joh det er klart at der er skå­ret, grønt­høste­ren har været der med sine 2 pro­cent år på år, men jeg bur­de kun­ne nå det, bur­de tage mig sam­men og få tømt den ski­de mail-bak­ke. – Det fryg­te­li­ge ved syste­mi­ske belast­nin­ger er at de ikke bare for­bli­ver syste­mi­ske – af grun­de, af årsa­ger, af omgi­vel­ser – de intro­vi­se­res,  det er mig der er for­kert, jeg bur­de også – og job­bet kan jo være tru­et hvis jeg ikke… Så av mit hjer­te, fuck hvor er jeg sur, og skæl­der bør­ne­ne ud og har en dun­dren­de hoved­pi­ne, selv­mords-tan­ker og depres­sion. – Det er ikke for sjov at der er per­son­på­kørs­ler på Val­by Sta­tion, men det er sjæl­dent at de skyl­des noget per­son­ligt..! Syste­mi­ske belast­nin­ger er en realitet…