Kar­di­na­ler­nes Tøj-Udsalg På Via Mondiano..!

På Via Mon­di­a­no i Rom er der en impo­ne­ren­de og skræm­men­de butik – og lære­rig; kar­di­na­ler­nes tøj-udsalg, så man gør sig godt i faget, med sil­ke-ind­gra­ve­re­de mes­se­hag­ler, rubin-røde kalot­ter og udskå­re­de pave-sta­ve og med det løse; vie-vand og røgel­ses-kro­ner man kan sån ding­le med fra høj­re til ven­stre og udspre­de myhra og røgel­se. Du kan tage enhver grå bank­mand fra Spar Nord i Esb­jerg og iklæ­de ham for et par 100.000 tusin­der, måske med­føl­gen­de en guld­bril­le iste­det­for dén fra Tiger-butik­ken og vup­ti vil­le du få en imposant mand, en magt­fuld mand, en per­so­na­ge der repræ­sen­te­re mag­tens him­mel­her­rer, for den nu godt nok, noget vigen­de – den katol­ske kir­ke. Men andre ste­der, på andre strøg er der andre tøj-udsalg for at iklæ­de mag­tens nye kej­se­re, klæ­de­d­rag­ter til mag­tens mænd og kvin­der så vi kan se og høre og nyde at nogen er inden­for him­lens her­re­s­fæ­re mens andre er uden­for med en dum 2‑værelses fra det ydre Hvi­d­ov­re. Nuti­dens tøjud­salg for mil­li­o­næ­rer er noget mere opfind­som­me end kar­di­na­ler­nes ekvi­pa­ge-leve­ran­dø­rer har været. Der sæl­ges slot­te, over­lyds­fly, glo­be­trot­te-rej­ser til Grøn­land med otte heli­kop­te­re eller til Syd­afri­kas savan­ne på løvej­agt med et min­dre antal fly, men med stør­re skud­kraft i bøs­ser­ne. Du kan købe dia­man­ter til din iPho­ne,  Picas­so til din yacht eller den mere blø­de stil – dit eget Joni Michell-muse­um med alle ori­gi­nal-ind­spil­nin­ger, som du hjer­te­god som du er, har givet fri adgang til hver anden ons­dag på året. Mens træ­stam­mer på klo­den fal­der som tændstik­ker, let­ter fle­re og fle­re fly også af den pri­va­te type. Cor­pora­te fly for de vig­ti­ge, ikke kar­di­na­ler men eje­re. Kapi­tal-eje­re, der har ver­den som sin lege­plads og får 15 mil­li­o­ner når de for­la­der top­stil­lin­ger som i den Dan­ske bank eller med et tocif­ret mil­li­on-beløb når man gram­se­de lidt for meget på pico­li­nen til jule­frokost. Der er altid udsalg i tøj­bu­tik­ken for mil­li­o­næ­rer, det er dér pen­ge­ne er, for advo­ka­ter, reviso­rer og for dem der sæl­ger rige sto­re både. Og det er pro­ble­met, med de tusin­de­vis af nye finans-kej­se­re, at de sej­ler på de syv ver­dens­ha­ve og kun er tje­ner for deres eget kej­ser­døm­me – deres egen kapi­tal­for­valt­ning. Så må sygeple­jer­sken jeg for­sø­ger at få på bene­ne igen efter stress-ned­brændt­hed se langt efter fle­re kol­le­ga­er og væn­ne sig til at det kun er hen­de der beta­ler til sam­fun­det. De andre er på luksus-tri­at­lon med kron­prin­sen. – Det er ikke et frugt­bart sam­fund hvis hele spor­ten går ud på at flas­he at man ihvert­fald ikke er fra Hvidovre..!