For­di Du Har Gen­nem­ført En Uddan­nel­se – Behø­ver Du Ikke Også At Være God..!

For­di du har et eksa­mens­pa­pir er det ikke lig med at du er en frugt­bar med­ar­bej­der, ja eller far og mor. Det vig­tig­ste i men­ne­ske­lig omgang er ikke dit eksa­mens­pa­pir men dine men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber, dine evner og kva­li­te­ter. Men det taler vi ikke om, det hid­rø­rer til ‘pri­vat­li­vets fred’, selv om net­op dét pri­va­te, dét per­son­li­ge er det mest afgø­ren­de for sam­ar­bejds-pro­ble­mer, stem­ning på en arbejds­plads, bor­ger­til­freds­hed eller at børn og unge får lært noget som helst i skole.
‘Stem­ning smit­ter’ og hvis et men­ne­ske har lært at være ban­ge for kon­flik­ter, så kan jeg love dig at det smit­ter ind på arbejds­plad­sen, leder­ska­bet eller din evne. Der er ikke vandtæt­te skod­der mel­lem per­son­lig og pro­fes­sio­nel – tvær­ti­mod, dine per­son­li­ge dyder eller man­gel på sam­me, er fak­to­ren der afgør om du KAN bestri­de et arbej­de – ikke dit eksamensbevis.
Er det et selv-erken­den­de men­ne­ske jeg sid­der over­for, eller er det et men­ne­ske i selv-bed­rag. Har men­ne­sket ind­sigt i sig selv og sin inter-age­ren med andre eller er det et men­ne­ske uden for ræk­ke­vid­de, låst, ‘det er altid de andre der er dum­me’. Er det et men­ne­ske der ER i sine følel­ser eller har for­ladt dem i måske et barn­doms mør­ke. Er det pro­ji­ce­ren­de men­ne­ske der har valgt job­bet ube­vidst for­di de selv træn­ger til fx en pæda­gog – eller træn­ger til fars aner­ken­del­se som fir­ma-ceo – noget der skal lap­pe hullet…
Den væsent­lig­ste fak­tor i læge-arbej­de, i ledel­se, i pæda­go­gik, i poli­ti, brand­væ­sen, taxa og pilot – you name it – ‘taler vi ikke om’ – men­ne­skets men­ne­ske­li­ge dyder, evner og kva­li­te­ter – dén emo­tio­nel­le kapa­ci­tet – vi ser på 12-tal­ler og ‘en god ansøg­ning og et godt match’ – hvad nu hvis det fak­tisk er langt langt vig­ti­ge­re at det men­ne­ske man får ind er et men­ne­ske med følel­ses­mæs­sig balan­ce, evnen til at være selv-omsorg­fuld og der­for kun­ne gi’ ilt til andre…
Der er alt alt for man­ge, hvis ube­vid­ste sår­e­de liv der pro­ji­ce­res over i arbejds­plad­ser, laver dår­ligt hånd­værk, fryg­te­ligt arbejds­mil­jø, kata­stro­fe for kun­der og bor­ge­re – kun for­di vi ikke kærer os om dét der kom­mer før et uddan­nel­ses-papir – mennesket..!