Emo­tio­nel Ledelse..!?

Hvis dén under­vis­ning og læring man har med sig som nuti­dens leder er New Public Mana­ge­ment-sti­len – fire år med power­po­ints – så er det tem­me­lig klart at vi såkaldt har en udfor­dring. Du bli­ver fan­me ikke en karis­ma­tisk omfav­nen­de leder-dyna­mo hvis det er dé dyder du er ble­vet målt på; excell-arket, lavet lean, sam­men­fø­rin­ger og skå­ret ind til benet…

Det viser sig også for med­ar­bej­der­ne, de føler sig for­lad­te, de kan ikke mær­ke ledel­sen, men kan læse ledel­sens vær­di-ord på hjem­mesi­den og se de sam­me sli­des til kick-off-arran­ge­men­ter pro­ji­ce­ret op på stort lær­red – ‘Vi skal være ver­dens bed­ste arbejds­plads..!’ – vi ind­fø­rer frug­t­ord­ning – tak for kaffe…

Ledel­se er ‘at lede’. Det er en emo­tio­nel dyd. Noget man mær­ker og får lyst til være med omkring – menin­gen er tyde­lig og man får lyst til at gå på arbej­de og blir glad når man nær­mer sig råd­hu­set eller fir­ma­et på cykel eller i bil.

Men sån er det dig ikke for rig­tig man­ge med­ar­bej­de­re – tvær­ti­mod – de bli­ver mere og mere mod­lø­se, æng­ste­li­ge og træt­te jo nær­me­re de kom­mer på arbejds­plad­sen, team­mø­det, afde­lings-semi­na­ri­et, sek­tor-afsnit­tet – og over­le­ver kun, ja hvor­dan – med stress.

Anti­do­ten til angst er til­lid – alt­så såno­get rela­tio­nelt emo­tio­nelt noget mel­lem men­ne­sker – noget der enten er der eller ikke. og den er der ofte ikke, for hvor­dan i hede hule hel­ve­de kan en regn­skabs-mand/kvin­de der er ban­ge for sin egen emo­tio­na­li­tet og andre men­ne­sker der ikke lige er lige­så regn­skabs-mand/kvin­de som han selv – nogen­sin­de ska­be til­lid, begej­string, mod – han ved ikke hvor­dan man gør..!

- Emo­tio­nel Ledelse…