Søren Pind Gør Sig Tanker..!

Poli­ti­ke­ren Søren Pind er i avi­ser­ne og i sit efter­tænk­som­me hjør­ne omkring unge der har gjort som der er ble­vet sagt, hur­ti­ge­re vide­re­gå­en­de og hur­ti­ge­re fær­dig med stu­di­et – men ulyk­ke­li­ge… Pind’s tan­ker fører ham omkring ‘hastig­hed’ – at måske er hastig­heds­kra­vet stres­sen­de og så må vi se på det…
Hvis jeg må kom­me med et lil­le ind­s­park, så tak for eftertan­ken omkring noget emo­tio­nelt i men­ne­sket ( der også viser sig sam­funds-øko­no­misk ) men er det ‘hastig­hed’ der er pro­ble­met og min­dre bred­bånd og lang­som­me­re tog, der er løsningen ?
Hvad nu hvis det vi går og gør er stress-frem­kal­den­de, for­di det har mistet mening og er ufor­bun­det til dét krop­pe og følel­ser er lavet af, rela­tio­ner, emo­tio­ner og mening. Man­ge af de unge har set deres far og mor knok­le, hen­te og brin­ge og arran­ge­re efter­års­fe­rie, men være ulyk­ke­li­ge – var det dét at være skaf­fe­dyr ? Man blev pro­jekt­le­der på hospi­ta­let, i Moder­ni­se­rings­sty­rel­sen, i DSB eller i Lund­beck, fik pen­sion, men var det det ?
Vi er ved politik’s ker­ne – menin­gen med poli­tik er at vil­le noget – ikke fle­re foto-vog­ne og lave­re bil-skat – men vil­le noget for et sam­fund, hvor­dan det skal være – dets mening.
Menin­gen er flø­jet, der står ham­ster­hju­let til­ba­ge, der ska­ber ind­tæg­ter for aktio­næ­rer eller poli­ti­ke­re der vil ha et godt ansigt, den gode historie.
Det er for lang tid siden at Sil­ke­borgs grund­læg­ger Drew­sen stod på Him­mel­b­jer­get og holdt en brand­ta­le uden papir om hvad et sam­fund er og hvor­for men­ne­sker er sam­men. – Vores sam­fund mang­ler mening..! Soda­van­de­ne kan ikke bli­ve større…