Lil­le Mate­ma­tik For Begyndere..!

Hvis dém omkring dig er uro­li­ge, smit­ter det. Det behø­ver ikke at være bevidst at man smit­ter med uro, fak­tisk tvær­ti­mod, man går rundt og tror at at man er den gode, opof­ren­de der bare har en mas­se gode råd. Eller der er dén for­mør­ke­de, der hel­ler ikke ved at de er sån-smit­ten­de; det har været sån altid; mør­ke, vred og arrig siden tider­nes mor­gen, så de smit­ten­de tror ‘at det er sån de er’.
Men omgi­ve­ser­ne tager ska­de. De bli­ver ‘alert’, urolige, for stem­ning smit­ter og ikke mindst et barn mær­ker ‘de andres følel­ser’, også dem som de andre, fx for­æl­dre­ne ikke selv mær­ker. Og hvis en lil­le-mul­le mær­ker uro fra de tæt­te, de nære, så rej­ses uro­en også i lil­le-mul­le – arous­al. Lil­le-mul­le får for­hø­jet ‘sen­si­ti­vi­tet’, bered­skab og for­ud­ser kata­stro­fer og ‘end of life’ som almindelighed.
Det er en til­stand der kan være svær at være i, hvor­for man kan for­sø­ge at flyt­te uro­en væk fra sig, man kan skæ­re i sig selv og kon­cen­tre­rer sig om ‘av-smer­ten’ der nu er ble­vet hånd­gri­be­lig, eller man kan kon­trol­le­re sig ud i sin mor­gen-ruti­ne, sin sko­le­gang, sin arbejds­plads. Kon­trol med alt – så går det ikke galt.
Hvor­for Lil­le Mate­ma­tik For Begyn­de­re ikke er en popu­lær skri­vel­se har een årsag; den byg­ger en bro mel­lem dén der er selv-ska­der, sår­et og kon­trol-fre­ak og opha­vet. Det er ikke lil­le-mul­le’s DNA der er årsags-kædens begyn­del­se, men de tæt­te næres uud­tal­te eller ube­vid­ste uro der er katalysatoren.
Dén lek­tie er ikke popu­lær og måske svær at erken­de, for vi har jo desig­ner-køk­ken, audi og frug­t­ord­ning på kon­to­ret, hvor­dan kan vi så være ska­de­li­ge misi­ler for vores børn. Stem­ning smit­ter og smit­ter igen­nem de dyre­ste koge-øer, pri­vatsko­ler og kør­sels-ser­vi­ce for små poder. Hvis der ikke er ‘con­nection’ og til­lid i til­knyt­nin­ger­ne så er ang­sten invi­te­ret inden­for og vej­en til diag­no­ser og ‘pro­blem-børn’ begyndt.
Der er kø ved hånd­va­sken og mod­stands­be­væ­gel­se imod Lil­le Mate­ma­tik For Begyn­de­re, for­di den ind­dra­ger for­æl­dre, pårø­ren­de og alle omkring et barn og deres stem­ning. Og da det er dem der beta­ler, går psy­ki­a­tri­en og sko­le­ord­nin­ger­ne deres ærin­de – vi har fået et for­kert barn og det har intet med fami­lie-stem­ning at gøre. Lil­le Mate­ma­tik For Begyn­de­re bur­de være ele­men­tær læring – men er det ikke – mod­stand mod selv-erken­del­se og at skul­le tage ‘van­ske­li­ge sam­ta­ler’ med ‘pæne’ for­æl­dre, kræ­ver men­ne­ske­ligt mod – og dén dyd for­svandt med ang­stens ind­t­og for at miste, at stå i kon­flikt og ikke at være sød.
Rig­tig, rig­tig man­ge af vores børn og unge vil­le ikke være så ilde stedt i psy­ki­a­tri og i medi­ci­ne­ring, hvis Lil­le Mate­ma­tik For Begyn­de­re var obliga­to­risk, fuldt for­stå­et og blev båret til dørs.