Arou­sel..!

Vi må tale om ‘arou­sel’, et engelsk ord for ‘oprørt’, ‘stres­set op’, ‘panik’ – men et ord der udtryk­ker følel­sen af ‘aroul­sel’, Den kro­p­s­li­ge for­nem­mel­se som de proff kal­der det. Der er en følel­se når man bli­ver ban­ge, cho­ke­ret, over­ra­sket – eller for­ladt – og dén følel­se sæt­ter sig i krop­pen og er en inter­es­sant og under­be­lyst historie…

En vandscoo­ter ‘kom­mer til’ i kåd­hed eller i ja hvad… at sej­le ind i en båd med to ame­ri­kan­ske unge kvin­der der dør. Det er for­fær­de­ligt og en sag kører og man­ge år i fængsel er nok udgan­gen, men ikke ikke ind­gan­gen til for­tæl­lin­gen, for fængs­ler har der været nok af før epi­so­den i køben­havns havn, det var ‘et grimt barn’ der var på orlov fra net­op fængsel der før­te båden og ven­ner­ne der var med, var også ‘den slags’ med noget vi ikke taler om, arousel…

Spørg din loka­le psy­ki­a­ter eller loka­le kri­mi­no­log om adhd i dan­ske fængs­ler og spørg dig selv hvor­dan opstår, også sån opmærk­som­heds­for­styr­rel­ser i præ­si­den­ter i ame­ri­ka eller i alle­re­de nu ind­sat­te i dan­ske fængs­ler. Får man adhd i fængs­ler­ne, hver­ves det til ses­sion eller opstår en for­styr­ret hjer­ne gen­nem ‘arou­sel’ – uro­li­ge bag­grun­de, en depri­me­ret mor eller en stres­spla­get fami­lie med måske voldspro­ble­mer som ventil.

Der er altid noget der kom­mer før noget andet. Ting sker ikke ‘bare’, hver­ken i dra­ma­er på lær­re­det eller i livet. Dét kaus­a­le prin­cip er godt at føl­ge da det gør een til detek­tiv iste­det­for for­døm­mer – hvor­for opfø­rer hun sig sån, kun­ne der være en grund til hen­des elen­di­ge beslut­nin­ger. Det er der med rig­tig man­ge risi­ko-spe­ed­bå­ds-føre­re, solo-ulyk­ker med biler,både og hvor der er vold i ægte­ska­ber, vold mod børn eller når en ung kvin­de grov-æder eller under­næ­rer sig eller skæ­rer sig i armen, der er noget der kom­mer før. Noget som udfø­rer­ne ikke kan kom­me ud af…arousel…

Hvis du har ople­vet dra­ma­ti­ske sce­ner som barn eller hvis stem­nin­ger omkring dig var bela­sten­de, føler din krop arou­sel, allert. Krop­pen kan gå helt i cho­ck, smel­te sig ned og for­bli­ve under dynen i hele livet. Fre­eze, låst af en arou­sel der har besat krop­pen og blir, ja, det hele, låst. Du kan for­sø­ge at flyg­te fra spæn­dings-ophåb­nin­gen gen­nem ud-age­ren, gi den gas med spe­ed­bå­de eller med stof­fer, øl eller opi­o­der – jeg vil væk fra min kro­ps arou­sel der er der hele tiden og har været der måske fra spæd.

Vores krop er for­skel­lig, har for­skel­li­ge udga­ver af os selv. Vi kan ha’ en krop i ro, i anspændt­hed, i kamp, i stiv­net­hed eller i opgi­vel­se af hver en muskel og led, men vi ser ikke sån på det. En krop er en krop, så og så høj, body-indeks, bru­ne og blå øjne, vi måler ikke arou­sel. Det er både dumt og dyrt og lidel­ses-pro­du­ce­ren­de – for ube­hand­let arou­sel for­år­sa­ger ska­de, i Køben­havns havn, i ægte­ska­ber, på arbejds­plad­ser og fyl­der i psy­ki­a­tri­en der fyl­des med psy­ko­far­mi­ca – men hjæl­per det den kro­p­s­li­ge ibo­en­de arousel ?

Engang var der på hver en egn af det mør­ke jyl­land en mand eller kone med gode hæn­der. De kun­ne eet og andet sag­de man og det de gjor­de var det som idag ingen plad­ser har i psy­ki­a­tri, i soma­tik­ken eller i kri­mi­nal­forsor­gen – at man behand­ler den kro­p­s­li­ge arou­sel – spæn­dings-til­stan­den inde imen­ne­sket der har sat sig som køde­li­ge sten af frygt-knu­der af indemur­ret låst­hed fra dén­gang der var chok, over­greb eller alar­me­ren­de for­ladt­hed, som sæt­ter spor.

I dag går vi til fit­ness, tager kun­stig sol og går i swin­gerclub. Men vi præ­sen­te­res ikke for mær­ke­li­ge mænd og kvin­der der rør’ os så gam­le ‘ara­ou­sel-knu­der’ smel­ter. Tænk hvis en lil­le dreng med opmærk­som­heds­for­tyr­rel­se var ble­vet mødt med hæn­der der smel­te­de hans uro-ska­ben­de indre knu­der, så han kun­ne sove uden frygt. Og tænk hvad han­di­ca­paf­de­lin­ger kun­ne spa­re i vores land hvis unge mænds døds­kørs­ler for­år­sa­get af arou­sel blev taget i tide. Inden køre­sto­len til den lam­me­de skul­le køres frem eller at en ung mænd skal i end­nu læn­ge­re fængsel for­di hans arou­sel aldrig var ble­vet mødt, før end i Køben­havns havn.