Maskens Ubæn­di­ge Charme..!

Der er nog­le masker vi ved er masker! “Oh, how are you?” bety­der ikke en lang­tids­hold­bar inter­es­se for eens per­son. Lige­som “Oh, very inter­re­sting..” ikke bety­der det man håber på, før­ste gang man for­sø­ger at sæl­ge sin film til eng­læn­de­re.- ‘very inte­r­e­sting’ bety­der – tag hjem igen kam­me­rat, vi er ikke interesserede…
Men der er nogen masker der er ugen­nem­sku­e­li­ge, ulæ­se­li­ge og trod­ser al com­men sen­se, som til gen­gæld laver ubo­de­lig bal­la­de, forvik­lin­ger – og sorg – når den der tro­e­de på maskens udsagn, opda­ger at der ikke var eet sand­skorns oprig­tig­hed i alle for­sik­rin­ger­ne – i san­ge­ne fra de var­me lan­de, i lov­pris­nin­ger­ne – i afta­len – det viste sig bare at være maske…
Der er to for­hold der spil­ler ind her – at nogen kan ikke sige hvor­dan de egent­lig føler det – for­di de er ban­ge for kon­flik­ter, ban­ge for at skuf­fe, ban­ge for, at nogen skal synes de er sva­ge eller for­di de sån træn­ger til spej­lin­gen – at ople­ve at nogen ser dem som for­før­en­de sel­skab. – Men han VIL­LE ikke være kære­ster, hun ØNSKE­DE ikke hver­ken daten, bio­graf-turen – eller sag­de hvad hun men­te om nogetsom­helst nogen­sin­de. Det var bare ord – Maske.
Og så er der os der ikke gen­nem­sku­er masken – for­di vi så ger­ne vil høre at vores film er gude god, eller for­di vi så ger­ne vil leve i fore­stil­lin­gen om at vi har given­de ven­ska­ber. Eller os som aldrig har lært den tan­ke – at men­ne­sker over­ho­ve­det bærer masker – og ærlig­hed ikke er en stang­va­re, men en by i Rusland.
Masker koster, i ven­skab, i kær­lig­hed og i for­ret­ning – Lige­som længs­len efter at høre det der fak­tisk IKKE bli­ver sagt, koster ti fold dit­to. – Og så er den helt grum­me hvor masken ikke selv ved at den er maske – eller når mod­ta­ge­ren af ‘maske tale’ væl­ger at høre løg­nen og bærer ved til bålet af selv­bed­rag. Alt hel­le­re end at skul­le risi­ke­re at mær­ke sine følel­ser – at mær­ke sin vir­ke­li­ge virkelighed.
Tidens øge­de fokus på selv­prom­ove­ring, bran­ding og posi­ti­ve for­tæl­lin­ger har udfor­dret dici­pli­nen erken­del­se og skabt vækst i ‘maske­re­de rela­tio­ner’; oh, yes, have a nice day..!
– Yes, Have A Nice Day.. – hvis du mener det – ellers lad vær’…