Når Sex Kun Er Sex..!

Når sex KUN er sex, mang­ler der lige­som noget, ud over frem og til­ba­ge, fx dej­li­ged. Det sam­me når medi­ster­pøl­se KUN er medi­ster­pøl­se – så mang­ler der ofte også eet og andet – at det fx sma­ger godt. Lige­så­dan er det med pen­ge; hvis pen­ge kun er pen­ge, så mang­ler de – inten­tio­nen – hvad pen­ge­ne med­fø­rer, hvad de ska­ber – hvad de opret­hol­der… Liv eller bare penge…

Vi har fået en tid hvor vi laver over­skrif­ter kun om pen­ge-pen­ge; ‘ver­dens rige­ste’, ‘den stør­ste pen­ge­tank’, ‘hun fik et kæm­pe honorar’. Uden at vi fin­der det under­ligt, at en arti­kel bare kan hand­le om faci­na­tio­nen af pen­ge-belø­bet, jo stør­re jo bed­re og ikke om pur­po­se – om menin­gen med pen­ge­ne. – Hvad de skal afsted­kom­me, har afsted­kom­met – skabt.

Er det vær­di-mæs­sigt okay, at vi bare hyl­der sel­ska­ber, for­di de ‘har man­ge pen­ge’? Og ikke hyl­der de varer eller vær­ker, de afsted­kom­mer OG tje­ner pen­ge på? Hvor­når er pen­ge ble­vet inter­es­sant i sig selv uden hen­syn­ta­gen, om de er dre­vet frem på bag­grund af sla­ver, pyra­mi­de­spil eller salg af Vind-møller.

For­di du har Dan­marks stør­ste pen­ge­tank, så kan det, du har pro­du­ce­ret godt være noget vær­re lort, bil­ligt bras eller Nutel­la inden for byg­ge­bran­chen. Er det ‘over­skrift-vær­digt’ – han snød og bedrog, men er ver­dens rige­ste… I andre århund­re­der hav­de man klub­ber; Rotary, Kors­brød­re og Menig­heds­brød­re for at huske os på pur­po­se og pen­ge. – At det skal hæn­ge sammen.

Mønt­er lave­des i sin tid som meta­fo­rer på reel­le vær­di­er, der fand­tes; bjerg­krystal, sil­ke, kob­ber. I dag er pen­ge bare pen­ge i sig selv, som vi vær­di-heds­løst til­be­der som efter­stræ­bel­sen i sig selv. ‘Jeg vil være rig!, siger en 12-årig i en en dansk fol­ke­sko­le. Sådan siger for­hå­bent­lig kun et barn, fasci­ne­ret af hvor man­ge pen­ge der kan være i sparegrisen.

Hvor­dan vil du bli­ve rig kam­me­rat? Dét er spørgs­må­let. Vil du brin­ge vær­di MED dine pen­ge? Eller er også du tabt for jord­for­bin­del­se og menin­gen med pen­ge – at sæt­te vær­di­er i verden.