En Mand Der Er Syge­ligt Opta­get Af Del­ta­ge­ran­tal­let Til Sin Ind­sæt­tel­ses­ce­re­mo­ni Er Ikke Far­lig, Men Det Er Der Andre Der Er..!

En mand, der er syge­ligt opta­get af del­ta­ge­ran­tal­let til sin Ind­sæt­tel­ses­ce­re­mo­ni, er ikke far­lig. Han er en stak­kel, en klovn, og det han i vir­ke­lig­he­den er – er dén faca­de-nar, der kun­ne træk­ke væl­ge­re til, så dem bag ham fik adgang til office.
Det uhyg­ge­ligt nem­me ved mega­lo­ma­ne narcis­si­ster er, at hvis man omta­ler dem som sto­re, fan­ta­sti­ske og guds gave til men­ne­ske­he­den, så synes de om een, så tæn­ker de ikke, men får det dopa­min-kick, de narko­ma­nisk er afhæn­gi­ge af. – Og så kan man bru­ge narci­si­ster. Man siger et par bevin­ge­de ord om deres stor­hed, og man er ‘clo­se fri­end’. – Der er ikke bag­grunds-tjek eller nogen­som­helst kon­sensus i, hvem man omgås, så læn­ge de hyl­der een.
Og så’n skal vi nok se på ver­dens mæg­tig­ste mand – Ame­ri­kas nye præ­si­dent. Han er ikke ver­dens mæg­tig­ste mand, men den figur der evne­de at bane vej til kræf­ter, så de kan sid­de i kon­trol­rum­met for ver­dens stør­ste magt og lave deals, der hjæl­per dem, deres skat­te­be­ta­lin­ger, deres corporations.
‘Kej­se­ren’ er bare en figur. Lad ham ende­lig dum­me sig på tv og tage på sel­vi­s­ce­ne­sæt­tel­ses-besøg i ver­den. Lad ham lave over­skrif­ter, bla­me­re sig, bla­me­re USA – doesn’t mat­ter – det er ver­dens bed­ste mis-direction af opmærk­som­he­den på det vir­ke­lig mæg­ti­ge og skræm­men­de – at den stør­ste sam­ling af cor­pora­tes og øko­no­mi­er nogen­sin­de er sam­let i en rege­ring. Hvem er deres tje­ner, hvem er de tje­ner for – en hus­mor fra Ore­gon eller øko­no­mi­ske interesser…
Hvis medi­er og os selv fort­sæt­ter med at se, føl­ge og for­ar­ges over the Pup­pet – the Trump – og oprø­res af hans pus­sy-sprog og narcis­si­sti­ske mane­rer – så går vi kede­li­ge inter­es­sers ærin­de – at se væk fra dem – dém der hol­der stren­ge­ne, snore­ne – hol­der duk­ken i live.
Det var den sam­me leg under anden ver­denskrig – hr Hit­ler kun­ne bru­ges – pup­pet – duk­ke for øko­no­mi­ske kræf­ter der vil­le beri­ge sig, sik­re sine her­re­døm­mer over ver­den – uan­set omkost­nin­ger. Også den­gang var der nogen bag duk­ken. Der var de egent­li­ge magt­ha­ve­re – der elsker at vi ikke ser dem, men ser duk­ken, – med over­skæg eller toupé-hår.
Det er bare en ny vari­ant af ‘giv fol­ket kage’ og noget at tale om, mens andre under­mi­ne­re. Og beri­ger sig…