Når Det Hele Ramler..!

Vi tror at vi er sty­ret af for­nuft og at vi har vores egen frie vil­je. Bad news, det er ikke sådan det hæn­ger sam­men – et godt udtryk i den­ne for­bin­del­se – da det er uud­sag­te følel­ses­bånd mel­lem men­ne­sker der er dét sty­ren­de for vores udsyn og adfærd, menin­ger og hold­nin­ger; vi er soci­a­le stammer.

I en stam­me er der noget man er eni­ge om – at AGF er et mester­hold eller at Fuglsang er dén ene­ste rig­ti­ge pils – eller den mere popu­læ­re stam­mepo­si­tion; enig­he­den i hvil­ken pils der sma­ger af lort og hvem der er røv­sy­ge fod­bold­hold, poli­ti­ke­re, nabo­er – eller hvem der er de frem­me­de, andre. En stam­me er FOR noget eller IMOD noget. Det dan­ner stam­mens selv­fø­lel­se, – dét er ‘os’ og IKKE dem, – og det er trygt.

En stam­me er meget svær at flyt­te. Hvis en stam­me har en fæl­les ved­ta­get over­be­vis­ning, så kan du kom­me med alle de opslags­vær­ker af viden­skab der påvi­ser det ukor­rek­te i stam­mens menings-dna – eller bare i en sag i stam­me­over­be­vis­nin­gen – det vil afvi­ses som falsum, en tryk­fejl, et løg­ne­pro­dukt, pro­du­ce­ret som under­gra­ven­de mate­ri­a­le for at slå en kile ind i stam­men. – Fuglsang ER den bed­ste Pils, uan­set at Sund­heds­sty­rel­sen, Dron­nin­gen og DR-Nyhe­der fuld­stæn­dig kan bevi­se noget andet.

Ny forsk­ning viser at det ikke bare er Fuglsang-pils, der dan­ner en stam­me, men at en stam­me og dens per­so­ner har opbyg­get et vidt udvik­let kom­pleks af inter-væve­de menin­ger, over­be­vis­nin­ger, tale­for­mer, være­må­der og adfærd. Så hvis en stam­me har Fuglsang som ‘pil­sen’, så har de også uud­talt en enig­hed om, hvor­dan man kører bil, spi­ser pas­ta, sæt­ter hår – og om man gene­røs eller pis­se træt af de fuck­ing lang­som­me bil­li­ster. Det har intet at gøre med hvad man selv føler. Stam­men dik­te­rer ikke bare pils-smag, men alle ens livsvalg.

Vi læser fak­tisk ikke nyhe­der for at lære nyt, ‘at bli­ve infor­me­ret’, men læser igen og igen kun for at bli­ve bekræf­tet i stam­mens én gang ved­ta­ge­de; at psy­ko­lo­ger er bøs­se­rø­ve eller svi­nebøn­der er mør­kets fyr­ster. At gen­ta­ge og repe­te­re dét vi som stam­me er eni­ge om og bekræf­te hin­an­den i, dét er stam­mens vej­rtræk­ning. Det er dét, der får stam­me­grup­per til at beva­re deres over­be­vis­nin­ger endog imod al sag­lig­hed og for­sva­re dem med næb og klør med fuld­stæn­dig menings­lø­se argu­men­ter, der kun bli­ver mere og mere skin­gre; Jesus gik på van­det, Hus­se­in HAR mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben! Ikke for­di Jesus gik på noget vand eller Hus­se­in hav­de dén slags våben, men for­di det er dna’et i en stam­me du pil­ler ved, tæp­pet vi er vævet af – Hus­se­in, Jesus og de rig­ti­ge biler og det er sådan det er.

Det er det der endog får fami­li­er til at for­ka­ste deres egne børn – hel­le­re dét end at miste stam­mens sam­men­væ­ve­de og gen­nem-cemen­te­re­de ver­dens-tolk­ning og ritu­a­ler – sådan er ver­den og der er INTET at kom­me efter – du er med eller imod! tru­en­de er det at kun­ne miste stam­men, at vores men­ne­ske­li­ge system trod­ser hele den sam­le­de ver­dens viden­skab – for at for­bli­ve i sin sam­men­kog­te stam­me-ret af tro, indstil­ling og adfærd – også selv om det dræ­ber ens eget barn, sin kone – eller samfundet.

Og der­for bli­ver det så hårdt, når det så ende­lig sker – at en kile ende­lig når ind i dén fast­tøm­re­de ver­dens-stam­me-defi­ni­tion. Når det viser sig at én af dem vi har haft fast­tøm­re­de som ærlig­he­dens bane­fø­re­re viser sig at have løget, når det viser sig at bund­so­li­de far har pil­let ved lil­le­bror, at Fogh, Blair og Bush løj!, at Thu­le­sen Dahl…- Så er det ikke kun en Irak-krig der rej­ses spørgs­mål ved, så bli­ver det plud­se­lig hele tæp­pet af sam­men­væ­ve­de for­tæl­lin­ger, vaner og vær­di­er der plud­se­lig sæt­tes i spil – som Fuglsang bare var én tråd.

Ikke sjæl­dent ender den slags tæp­pe­fald med at en stam­me-bebo­er for­la­der hele grup­pen, alle dens menin­ger, ritu­a­ler og men­ne­sker og må flyt­te til et nyt land, en ny by. Det er ikke bare plud­se­lig om en krig, om far eller den­ne ene sag – men med ét bli­ver det det hele tæp­pet der træk­kes væk under én og man ser oce­a­ner af løg­ne, for­ti­el­ser og dys­funk­tion, det væl­ter ud over alt. Jule­af­te­ner der altid har været det dej­lig­ste, bli­ver i det nye lys den hor­r­or­film det var. Det Par­ti man støt­te­de oplø­ser sig plud­se­lig som én ene­ste løgn over det hele.

Det er en hård tjans at omven­de en stam­me inde­fra, – man kan dø af det. Stam­men ønsker ikke ‘at se’, men oppe­bæ­re dog­mer af ofte usam­men­hæn­gen­de non­sens. Det sto­re spørgs­mål for vores frem­tid bli­ver – hvor­dan vi lyk­kes i at få stam­mer af for­skel­lig over­be­vis­ning til at arbej­de sam­men – bare om noget – når den men­ne­ske­lig selv­sty­ring ikke hand­ler det mind­ste om hver­ken for­nuft, viden eller vis­dom – men om stam­me-til­hørs­for­hol­det, dets beslut­te­de menin­ger og ved­tag­ne adfærd – mejs­let ind i et stam­me-dna – i Finans­mi­ni­ste­ri­et, i BUPL og EFH Bank – uden­for erken­del­sens rækkevidde…