Når Ide­a­let Er Mari­na­er, Prin­ses­se­bryl­lup Og Dyre Biler

Så sker det igen, dé tv-sta­tio­ner jeg beta­ler til via skat­ten kli­strer deres digi­ta­le “nyheds-sites” til “om en time sker det” – lig med hvad enhver må vide, at “hun” gif­tes i Sto­ck­holm, hen­de par­typrin­ses­sen fra Stüreplan.

Jeg ønsker hen­de alt godt – intim­for­hold mel­lem men­ne­sker er noget af det skøn­ne­ste og svæ­re, så jeg håber at der er en lil­le grund­bog i par­for­hold mel­lem gaver­ne af skib­sy­a­ch­ter, små slot­te og stel til 400.

Det er ual­min­de­ligt ana­kro­ni­stisk at se over­klas­sen spil­le med i konge‑, ade­lig- og spid­ser­ne-spil­let og ual­min­de­ligt ræd­sels­fuldt for ver­dens frem­tid, at se hvor­dan dét får lov at være betyd­nings­fuldt. Hvor­for skal vi se det, høre om det og ikke høre om noget vær­di­fuldt for os alle sammen?

Er det vær­di­fuldt at ethvert pige­væ­rel­se føl­ger med i bru­de­læng­der der er læn­gre end strø­get og beun­drer at Roxet­tes spil­ler før kys­set – hvad er vær­di­en her – andet end – at nogen kan og andre kan være til glo­bryl­lup og ikke ha’ råd, ikke være fin – uden slør og brudepiger.

Sam­ti­dig med “bryl­lup­pet” som det bare kal­des – for vi ved jo alle hvad vi taler om, fin­der ver­dens stø­re harm-reduction-con­fe­ren­ce sted i Vil­ni­us. Hvor evi­dens på evi­dens smæk­kes på bor­det om hvad det koster af tril­li­o­ner af kro­ner af fast­hol­de war on drugs, hvad det koster af men­ne­ske­lig lidel­se, stig­ma­ti­se­ring, syg­dom­me og død – ver­dens soci­a­le elendighed.

Det hand­ler om fol­ket. 24, 4 pro­cent af euro­pas unge er uden arbej­de og for dem er sån kon­fe­ren­ce tem­me­lig vig­tig, da en arbejds­løs ung mand i spa­ni­en uden uddan­nel­se, bil eller pen­ge godt kun­ne fin­de på at sæl­ge lidt dope, bli­ve afhæn­gig selv og ende enten i kri­mi­nal­forsor­gens ulyk­ke­li­ge klø­er eller drug-kartellernes.

Men vi skal høre om kjo­le­læng­der, mili­li­ar­dær-dat­te­rens frem­mø­de og hvil­ken cavi­ar til for­ret. For­tæl­ling til de unge der er arbejdsløse..?!

Det er pin­ligt i en tid som den­ne, hvor finans­fyr­ster har med­vir­ket til recen­sion, depres­sion og men­ne­ske­lig lidel­se – at de ikke stik­ker piben ind. Laver et lowcost-bryl­lub i Dalar­ne, iført kor­te buk­ser og t‑shirt, og lig­ner bare lidt selv Kina’s og USA’s præ­si­den­ter der prø­ver at smø­re ærmer­ne op og med­vir­ke lidt til menneskeheden.

Der kune være byg­get 12 uni­ver­si­te­ter i Ghet­to­er­ne for bryl­lup­pets penge.

Men det kræ­ver selv­føl­ge­lig at man har et vær­dig­heds­kom­pas og ikke kun vær­di for­di man har pen­ge i ban­ken – eller ja, på Seychellerne.

– Det bli­ver håb­løst at ska­be til­lid mel­lem men­ne­sker hvis selv jour­na­li­ster­ne drøm­mer om et mari­na-bryl­lup for millionærer.