Jens Arentzen

Jens Arentzen – offi­ci­elt website

Vel­kom­men til det offi­ci­el­le web­s­i­te for sku­e­spil­ler, fil­min­struk­tør, under­vi­ser og fored­rags­hol­der Jens Arentzen. Her kan du se kom­men­de kur­ser, fin­de mulig­he­der for at boo­ke fored­rag og læse Jens Arentzens blog.

Kære ven!

Det er et pri­vil­e­gi­um for mig at kun­ne møde dig her! Gen­nem en lang kar­ri­e­re har jeg arbej­det med histo­ri­er. Histo­ri­er som for­an­drer og for­vand­ler…. Men­ne­ske­ne – dig og mig.Alle læn­ges efter noget. “Der er håb!”, er for man­ge en vig­tig sang. “Du kan kla­re det!”, er en anden film som kan lin­dre man­gen en til­sku­er. “Du har gjort det godt!” er en tale der ofte fal­der på et tørt sted. Og sådan er kom­mu­ni­ka­tio­nens for­dring; at lin­drer længsel, en længsel som kom­mu­ni­ka­tø­ren for­nem­mer fore­fin­des, som endog til­hø­rer­ne selv ikke vid­ste de læng­tes efter. De bli­ver forvandlet.Det er mit ønske at du også får en ny ople­vel­se når du nu kig­ger ind på den­ne webs­i­de. En ople­vel­se af nye værk­tø­jer og mulig­he­der til selv at for­tæl­le en histo­rie som kan forvandle. 

Om Jens Arentzen

Jens ArentzenSku­e­spil­ler instruk­tør, manuskript­for­fat­ter og en af lan­dets abso­lut mest benyt­te­de foredragsholdere Jens Arentzen er uden tvivl en af de mest benyt­te­de fored­rags­hol­de­re i lan­det, som gang på gang får abso­lut topka­rak­te­rer. Han kan ska­be en unik stem­ning, når han i sam­spil med publi­kum løf­ter taget med sine fored­rag om empa­ti, nær­vær, kom­mu­ni­ka­tion og moti­va­tion – fyldt med mas­ser af humor. Jens Arentzen er under­vi­ser på samt­li­ge elevsko­ler i hele lan­det samt på Film­sko­len og der­u­d­over på Dan­marks Radio. Han er vel nok mest kendt som sku­e­spil­ler i bl.a. “Mata­dor”, hvor han spil­le­de rol­len som Ulrik samt i “Een gang strø­mer”. Han er der­u­d­over med­for­fat­ter og instruk­tør til en hel ræk­ke dan­ske film som eksem­pel­vis “Flam­be­re­de Hjer­ter”. Jens Arentzen har også lavet en del egne pro­duk­tio­ner – hvor kan næv­nes “Blom­ster­fan­gen” og “Solen er så rød”. Jens Arentzen er en af de før­en­de for­mid­le­re inden­for sku­e­spils­tek­nik­ker, nær­vær, kom­mu­ni­ka­tion og red­ska­ber – både inden­for sku­e­spil­ler­fa­get, men i mindst lige­så høj grad i kur­ser og fored­rag for orga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der, der skal præ­sen­te­re sig både udadtil og indadtil.